Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην επόμενη φάση του εισέρχεται ο διαγωνισμός του δήμου Ροδίων για το ΣΔΙΤ «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου».

Φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατέθεσαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Άκτωρ Παραχωρήσεις, Άβαξ, ΑΤΕΣΕ και ΤΕΚΑΛ.

Ακολουθεί η εξέταση των φακέλων των ενδιαφερόμενων. Στη συνέχεια όσοι από τους τέσσερις ενδιαφερόμενους πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία θα προσέλθουν στον ανταγωνιστικό διάλογο και όταν αυτός ολοκληρωθεί θα καταθέσουν οικονομικές προσφορές.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η διάρκεια της σύμπραξης είναι κατά μέγιστο 27 έτη. Έπειτα από την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, στο ποσό των 45,1 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, (περί τα 55,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Τα 13 σχολεία (και γυμναστήρια) στο νησί της Ρόδου είναι τα εξής: 2θεσιο νηπιαγωγείο περιοχής Ροδοπούλας, 12θεσιο δημοτικό Θεοτόκου, γυμνάσιο – λύκειο Αφάντου, κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου – λυκείου Αφάντου, 2θεσιο νηπιαγωγείο Ασγούρου, 2θεσιο νηπιαγωγείο Ροδινιού, 2θεσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Παστίδος, 6θεσιο δημοτικό περιοχής Μήδεια, ειδικό νηπιαγωγείο Ροδοπούλας, ειδικό δημοτικό σχολείο Ροδοπούλας, ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο – λύκειο Ροδινιού, γυμνάσιο – λύκειο Αρχαγγέλου και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου – λυκείου Αρχαγγέλου.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης ο ΙΦΣ μεταξύ άλλων θα εκπονήσει τις τεχνικές μελέτες και θα μεριμνήσει για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών, θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια και θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης.

Σημειώνεται πως δεν μπορεί να υπάρξει εκτίμηση για το πότε το ΣΔΙΤ θα ανατεθεί. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την επιμονή του δήμου Ροδίων.