Δρ. Τ. Θεοφανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος EUROCERT


Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Συμφωνία του Παρισιού, την επονομασθείσα «Πράσινη Συμφωνία»,  έθεσε ως μείζονα επιχειρησιακό στόχο την κλιματική ουδετερότητα δηλ. την επίτευξη μέχρι το 2050, μηδενικού ισοζυγίου μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, με επιδιωκόμενο ενδιάμεσο στόχο για το 2030, την επίτευξη μείωσης κατά 55%.
Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων (τελικού και ενδιάμεσου), εδράζεται στην εισαγωγή του παράγοντα της αειφορίας, στην ροή του χρήματος δηλ. ως sine qua non απαίτηση, στις χρηματοδοτήσεις.
Η «αρχιτεκτονική» του εγχειρήματος, περιλαμβάνει δύο βασικές πρωτοβουλίες, με άμεσο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις.
Η πρώτη, αφορά στην θέσπιση του EU Taxonomy Climate Delegated Act, το οποίο εισάγει ένα σύστημα ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση την συμβολή τους στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.
Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί τεχνικά κριτήρια  ταξινόμησης για δύο από τους έξι επί μέρους στόχους δηλ. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Με την υιοθέτηση του συνόλου των τεχνικών κριτηρίων, θα καλύπτονται οι οικονομικές δραστηριότητες του 40% των εισηγμένων επιχειρήσεων, σε τομείς, οι οποίοι ευθύνονται για το 80% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη.
Με βάση την συμμόρφωση των επιδόσεων προς τα τεχνικά κριτήρια, θα καθορίζεται αν μία οικονομική δραστηριότητα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.
Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις διαθέτουν έναν «οδικό χάρτη», προς την κατεύθυνση της συνεχούς μέτρησης του εκάστοτε επιπέδου τους, με στόχο την σύγκλιση προς τους τεθέντες στόχους.
Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση αυτού του συστήματος ταξινόμησης δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από τις επιχειρήσεις, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει de facto εργαλείο λήψης αποφάσεων  για τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων.
Το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η δεύτερη πρωτοβουλία, αφορά στην αναθεώρηση-συμπλήρωση του πλαισίου δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με την εφαρμογή της Οδηγίας Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Η αναθεώρηση, αφορά κυρίως στην διεύρυνση της βάσης των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υπόχρεες για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την χρησιμοποίηση Προτύπων για την τυποποιημένη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, την ψηφιακή ανάρτηση των πληροφοριών και την επιθεώρηση της προς δημοσίευση πληροφόρησης.
Η «λυδία λίθος», για την επιτυχή έκβαση των πρωτοβουλιών αυτών, είναι το γεγονός, ότι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης, καθώς και η προς δημοσίευση μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, δεν θα πρέπει να είναι κατά δήλωση, αλλά να αξιολογούνται μετά από επιθεώρηση εκ μέρους ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης.
Η EUROCERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης, με παρουσία σε 38 χώρες διεθνώς και ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία, έχει σχεδιάσει καινοτόμες διαδικασίες πιστοποίησης των ανωτέρω, ώστε οι αποδέκτες της δημοσιοποίησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων, από τις Τράπεζες έως το επενδυτικό κοινό, να λαμβάνουν αξιόπιστη και πιστοποιημένη πληροφόρηση.