Η Intracom Holdings ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία απόκτησης 11.106.255 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (ποσοστού 27,61%) του κεφαλαίου της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία, από τον Λουκά Σπεντζάρη, βασικό μέτοχο της ως άνω εταιρείας, έναντι ποσού 9.995.629,50 ευρώ.

Εκ του συνολικού αριθμού μετοχών, η Intracom Holdings απέκτησε με προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο), 10.500.000 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές (ποσοστό 26,10%) του κεφαλαίου της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας, έναντι ποσού 9.450.000,00 ευρώ και οι υπόλοιπες μετοχές (606.255 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές) θα αποκτηθούν στις 03.02.2023.

Επίσης, η Intracom Holdings ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικού μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας με λοιπούς μετόχους της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας, δηλαδή τους βασικούς μετόχους της εταιρείας Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα και Μαίρη Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED», καθώς και την Κλεοπάτρα Λάππα, κατόχους συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 18.742.293 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλαδή ποσοστού 46,60% του κεφαλαίου της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας, για τον ορισμό των βασικών όρων απόκτησης από την Intracom Holdings ή την, υπό σύσταση, θυγατρική αυτής εταιρεία Intracom Properties των ως άνω μετοχών τους στην Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 18.742.293 ευρώ.