Πηγή Εικόνας: European Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.


 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν ειδική διαδικασία υποβολής προσφορών, τον λεγόμενο «συνοπτικό διαγωνισμό», όσον αφορά την ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αξία των συμβάσεων. Ωστόσο, η διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων των οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπει η οδηγία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομική διάταξη που επιτρέπει τη χρήση της επίμαχης διαδικασίας για τις συγκεκριμένες συμβάσεις παραβιάζει σαφώς το δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.