Θέμα ημερών είναι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για την αξιοποίηση, με σύμβαση παραχώρησης, αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, του Εμπορευματικού Σταθμού και τον Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΔΙ) Θριασίου Πεδίου, έκτασης 1.450 στρεμμάτων, γνωστού και ως «Θριάσιο ΙΙ».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ενέκρινε το πρώτο Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» της κοινοπραξίας Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) – Damco (Όμιλος Κοπελούζου), η οποία ήταν και η μόνη που είχε καταθέσει προσφορά στην τελευταία διαδικασία και επομένως ο διαγωνισμός περνά στο στάδιο ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς και της επιλογής αναδόχου.

Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προχωρεί, με στόχο την ανάδειξη του αναδόχου εντός του 2023, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, με τεχνικού χαρακτήρα αξιολογήσεις προκειμένου να ανακηρυχθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η εν λόγω κοινοπραξία ανάδοχος.

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 28 Νοεμβρίου 2022 ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. Αν γίνει δεκτός τώρα ο διαγωνισμός, μπαίνει τέλος στο «σίριαλ» και δίνεται το «πράσινο φως» στο σχήμα Hellenic Train- Damco για να αναλάβει την κατασκευή του νέου εμπορευματικού κέντρου στον Ασπρόπυργο, γνωστότερο ως «Θριάσιο ΙΙ».

Το πρόβλημα και στους προηγούμενους διαγωνισμούς ήταν πως παρά το αρχικό ενδιαφέρον που εκδήλωναν πολλοί επενδυτικοί φορείς, στην φάση των προσφορών, δεν υπήρχε συμμετοχή καθώς κρίνονταν ασύμφορο το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι, το ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ, βρίσκεται σε έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων, μία από τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το ακίνητο γειτνιάζει με το «Θριάσιο Ι» του οποίου ανάδοχος με σύμβαση παραχώρησης, είναι η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair.

Η έκταση αναμένεται να διαμορφωθεί και μετατραπεί, σε μεγάλο logistics center, σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και αποθήκευσης.

Σημειώνεται ότι, η σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ θα έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής Θριασίου Πεδίου (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

α) Σιδηροδρομικό Σύστημα

β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)

γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)

δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)

ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)

στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)

ζ) Οδικό Σύστημα

η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)

θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ).