Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 1ης/1/2022 έως 30/9/2022 ανήλθε σε 86,05 εκατ. ευρώ, έναντι 62,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 37,86%.

Για το γ’ τρίμηνο 2022 (1/7/2022-30/09/2022) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 33,08 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 1ης/1/2022 έως 30/9/2022 ανήλθε σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ για την περίοδο 1/7/2022-30/9/2022 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.