Πηγή Εικόνας: solakis Architects / Prodea

Στα €111,4 εκατ. ανήλθε στο εννεάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Prodea Investments, έναντι €98,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 13,1%).


Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €130 εκατ. έναντι €124,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 4,5%), ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €76,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, έναντι €75,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €2.692,9 εκατ. έναντι €2.455,4 εκατ. την 31ηΔεκεμβρίου 2021 (αύξηση 9,7%). Η διοίκηση του ομίλου αποδίδει την αύξηση αυτή στην ωρίμανση των έργων ανάπτυξης, στις νέες επενδύσεις σε ακίνητα εισοδήματος και στις νέες εκμισθώσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η Prodea, με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.