Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε 5,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο εννεάμηνο του 2022 έναντι 4,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αύξηση οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου στη μείωση των αντιστοίχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων του Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%. Παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ανήλθε σε 130,5 εκατ. ευρώ έναντι 122,0 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Κατά το εννεάμηνο του 2022 η BriQ Properties πραγματοποίησε 4,9 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι 1,35 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.09.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η BriQ Properties κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα:

-Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας 130,5 εκατ. ευρώ έναντι 27 ακίνητων αξίας 122,0 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%. Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 129,3 εκατ. ευρώ έναντι 120,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

-Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34%.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

– Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2022 ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Την 30.09.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 35,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.