Διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ συνήψε η «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Attica ο όμιλος επιτυγχάνει την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων της συμβατικής λήξεως 2022-2023.

Επίσης οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του ομίλου.