Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στη δράση “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα” του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε την δημοσίευση της πρόκλησης της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων.

Η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πρόκειται να συμβάλλει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της δημιουργίας ισχυρών βιομηχανικών πάρκων, όπου προωθούνται οι οικονομίες κλίμακας, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και οι συνέργειες που είναι τόσο απαραίτητες για την ελληνική μεταποίηση. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού «Industry 4.0» και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση επάρκειας και πρόσθετου δικτύου μέσω της ανάπτυξης υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών πάρκων.

Η δράση υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και διαρθρώνεται σε δύο τμήματα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού περίπου 38 εκατ. ευρώ, παρέχονται πόροι για:
• Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς.
• Την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση των πάρκων, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0”. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5G, η χρήση ΑΠΕ, η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
• Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.
Με το Τμήμα ΙΙ, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, παρέχεται χρηματοδότηση για:
• Την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς και της ευρύτερης περιοχής.
• Την εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης πράσινης ενέργειας.
Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 27η Δεκεμβρίου 2022.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε:
«Στα πλαίσια της νέας μας εθνικής πολιτικής για τη Βιομηχανία εντάξαμε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ένα σπουδαίο πρόγραμμα προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ για τα νέα βιομηχανικά πάρκα. Η Κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της Ελλάδας ως προς τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας και να ξανακάνουμε την Ελλάδα υπολογίσιμη βιομηχανική δύναμη όπως ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘80».
Η γενική γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου δήλωσε:
«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη που η πρόσκληση για την ενίσχυση των βιομηχανικών πάρκων είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για μια δράση – σταθμό του Ταμείου Ανάκαμψης για την ελληνική βιομηχανία, που αποτελεί και εμβληματικό έργο της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας της χώρας. Τα νέα, πράσινα και έξυπνα βιομηχανικά πάρκα αποτελούν απάντηση στις προσταγές της νέας εποχής για μοντέλα ανάπτυξης περισσότερο βιώσιμα και ανθεκτικά αλλά και λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες».
Η Πρόσκληση και o Οδηγός της Δράσης είναι δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές σελίδες:
-της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων www.ggb.gr
-του ΤΑΙΠΕΔ www.hradf.com