Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θετική ψήφο σε ποσοστό 99,89% έδωσε η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την επαναγορά ιδίων μετοχών με το συνολικό τους αριθμό να φτάνει σε 36 εκατομμύρια μετοχές που να σημειωθεί αντιπροσωπεύουν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Από την επαναγορά εξαιρείται ο αριθμός των μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία και ανέρχονται σε 1.856.000 μετοχές. Ως κατώτατη τιμή προσδιορίστηκε τα 2,48 ευρώ και ως ανώτατη τα 17 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος επαναγοράς θα γίνει αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.