Αναρτήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων.

Στην Αττική, ο πίνακας περιλαμβάνει 129 δικαιούχους με το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 4.678.500 ευρώ. Επίσης, οι εν δυνάµει δικαιούχοι για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα είναι οκτώ με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 290.000 ευρώ, ενώ οι απορριπτόµενοι 22.

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι δικαιούχοι ανέρχονται στους 150 και η δημόσια δαπάνη σε 5.752.500 ευρώ. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι έξι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 227.500 ευρώ για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα και οι απορριπτόµενοι τριάντα.

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf.

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει το σύνολο των στοιχείων του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).