Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει την ανθεκτικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτείνει τη δημιουργία έκπτωσης φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης που προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA), προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται και να καταστούν ανθεκτικότερες. Το μέτρο αυτό θα στηρίξει τις επιχειρήσεις με τη θέσπιση έκπτωσης φόρου που θα παρέχει στο μετοχικό κεφάλαιο την ίδια φορολογική μεταχείριση με το χρέος. Η πρόταση ορίζει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας από το ένα φορολογικό έτος στο άλλο θα εκπίπτει από τη φορολογητέα βάση της, όπως και στην περίπτωση του χρέους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός δίκαιου και αποδοτικού φορολογικού συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβάλλει στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ και προωθώντας την ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών σε μια πραγματική ενιαία αγορά.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η στρέβλωση υπέρ της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους που εξακολουθεί να υφίσταται στους φορολογικούς κανόνες, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αφαιρούν τόκους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση μέσω χρέους -όχι όμως και το κόστος που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου- μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν χρέος παρά να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Τα υπερβολικά επίπεδα χρέους καθιστούν τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε απρόβλεπτες μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στην ΕΕ ανήλθε σε περίπου 14,9 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2020 ή 111 % του ΑΕΠ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με ισχυρή κεφαλαιακή δομή μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτες στους κλυδωνισμούς και έχουν περισσότερο την τάση να προβαίνουν σε επενδύσεις και να καινοτομούν. Ως εκ τούτου, η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τη χρηματοδότηση μέσω χρέους και η στήριξη μιας πιθανής επανεξισορρόπησης της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συνδυασμένη προσέγγιση της έκπτωσης φόρου για το μετοχικό κεφάλαιο και του περιορισμού της έκπτωσης τόκων αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις κατά 0,26% του ΑΕΠ.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Θέλουμε να κάνουμε μια τονωτική ένεση στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η εναρμονισμένη λύση για την αντιμετώπιση της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ευρώπης πιο προβλέψιμο και ανταγωνιστικό, και θα προωθήσει την ανάπτυξη της ένωσης κεφαλαιαγορών μας. Η πρότασή μας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν πιο σταθερά κεφάλαια· έτσι θα καταστούν λιγότερο ευάλωτες και θα είναι πιθανότερο να επενδύσουν και να αναλάβουν κινδύνους. Αυτό θα είναι ένα καλό νέο για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.»

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έκπτωση φόρου για τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διευκολύνει τις τολμηρές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στα αρχικά τους στάδια και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.