Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκαν τα έργα προστασίας από την διάβρωση της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου. Το έργο, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” και στην Επενδυτική Προτεραιότητα “Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Το έργο συγχρηματοδοτείθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Η Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν 400.000,00 ΕΥΡΩ.

Η χρηματοδότηση του έργου αφορούσε μελέτη και υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου, προκειμένου να ανακοπεί η στερεομεταφορά των ιζημάτων και η διάβρωση της ακτής και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των παραλιακών οικημάτων αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή.

Ειδικότερα η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών όπως Προμελέτη Λιμενικών Έργων, Ακτομηχανική Μελέτη (Επικαιροποίηση), Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση (Επικαιροποίηση), Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων και Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι εν λόγω μελέτες οδήγησαν στην υλοποίηση του απαιτούμενου έργου προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της στερεομεταφοράς ιζημάτων στην παράκτια ζώνη του Πλατύ Γιαλού, να αναδιαμορφωθεί το μέτωπο της ακτής και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κυματισμών που ανακλώνται στις υφιστάμενες παράκτιες κατασκευές (παραλιακοί τοίχοι, προσήνεμος μώλος, υφιστάμενο καταφύγιο κ.λ.π.). Η προτεινόμενη, προς υλοποίηση, λύση αφορά την: α) εισαγωγή τεσσάρων (4) παράκτιων ύφαλων κυματοθραυστών, με στάθμη στέψης στο -1,0μ., μήκος κυματοθραυστών 70,0μ., μήκος διακένου μεταξύ των κατασκευών 40,0μ και απόσταση έργων από την ακτογραμμή 225,0μ σε μέσο τοπικό βάθος 6,0μ. με 6,5μ. και β) τη διαμόρφωση νέου τεχνικού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα, εφόσον παρακολουθηθεί το φαινόμενο της στερεομεταφοράς από την κατασκευή των κυματοθραυστών και κριθεί απαραίτητο.

Η διάβρωση των ακτών µπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες.

1. Μεταβολή στη συχνότητα εµφάνισης και έντασης των ανέµων. Αν θεωρήσουµε µια ακτή στην οποία έχει αποκατασταθεί µια δυναµική ισορροπία τις τελευταίες δεκαετίες (ή ακόµη και αιώνες) µε ισορροπηµένο ισοζύγιο φερτών υλών, µε τις µεταβολές στη συχνότητα εµφάνισης και στην ένταση των ανέµων εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, µπορεί να διαταραχθεί το υφιστάµενο ισοζύγιο της ακτής και να προκύψει έλλειµµα και συνεπώς διάβρωσή της. Προφανώς η διάβρωση θα συνοδεύεται από πρόσχωση σε άλλη ακτή.

2. Δράση µεγάλου ύψους κυµατισµών. Το χειµώνα, οι µεγάλου ύψους κυµατισµοί µεταφέρουν την άµµο εγκάρσια στην ακτή προς τα ανοιχτά (διάβρωση-χειµερινό προφίλ). Το καλοκαίρι, µεταφέρεται η άµµος προς την ακτή από τους ήπιους κυµατισµούς και αποκαθίσταται (πρόσχωση-θερινό προφίλ). Ωστόσο, λόγω κλιµατικής αλλαγής, µπορεί να διαταραχθεί η παραπάνω ισορροπία. Εάν εµφανιστούν ακραία καιρικά φαινόµενα (δηλαδή κυµατισµοί µεγάλου ύψους), η άµµος µπορεί να µεταφερθεί αρκετά βαθιά, βαθύτερα από ό,τι στο παρελθόν, και σε βάθη µεγαλύτερα του βάθους «κλεισίµατος». Από τα βάθη αυτά είναι πιθανόν να µη µπορεί να επιστρέψει, µε τους θερινούς κυµατισµούς µε αποτέλεσµα να µη συντελεστεί πλήρως η διεργασία της πρόσχωσης και να µην αποκατασταθεί πλήρως η διεργασία της πρόσχωσης και να µην αποκατασταθεί πλήρως η πραγµατοποιούµενη διάβρωση.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το ΒΗΜΑ της Δωδεκανήσου και το 12vima.gr και στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]