Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Κομισιόν
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό καθεστώς τον Απρίλιο του 2020 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του τον Ιούλιο του 2020, τον Νοέμβριο του 2020 και τον Δεκέμβριο του 2020.

Η Ελλάδα κοινοποίησε περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος, μεταξύ των οποίων: i) εκτιμώμενη αύξηση του προϋπολογισμού κατά συνολικά 1,5 δισ. ευρώ· ii) παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, θεσπίζοντας ένα νέο κύκλο ενισχύσεων που καλύπτει την περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020· iii) αλλαγή των όρων επιλεξιμότητας των δικαιούχων· δηλαδή οι νεοσύστατες εταιρείες που επλήγησαν σοβαρά από τα περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσαν οι ελληνικές αρχές δεν χρειάζεται να αποδείξουν πτώση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20 % κατά τους εν λόγω μήνες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις· iv) τροποποιήσεις των κανόνων για τον υπολογισμό των ποσών της ενίσχυσης και των όρων για μερική επιστροφή της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η στήριξη θα συνεχίσει να μην υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τα 120.000 ευρώ ανά εταιρεία του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 800.000 ευρώ ανά εταιρεία σε όλους τους άλλους τομείς· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τροποποιημένο καθεστώς παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.