Απολιγνιτοποίηση - Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ
Απολιγνιτοποίηση - Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εφιάλτης για τη ΔΕΗ οι λιγνιτικές μονάδες οι οποίες  ζημιώνουν  την επιχείρηση  εξαιτίας  της αύξησης των δικαιωμάτων ρύπων  ενώ το «λιμάνι» της επιχείρησης  είναι  οι υδροηλεκτρικές μονάδες και αυτές του φυσικού αερίου. Παρά  τις ενεργειακές ανακατατάξεις  στη χώρα οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ κατάφεραν την ανάκτηση ειδικών επιδομάτων ύψους 36,4 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή  της ΕΣΣΕ 2021-2024  και το  επιπλέον κόστος  μείωσε τη λειτουργική κερδοφορία  της  εταιρείας. Επιπλέον  η ΔΕΗ  στο πρώτο τρίμηνο έχασε  μερίδια αγοράς  στα επίπεδα  του 5%  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η διοίκηση του Γιώργου  Στάσση προβλέπει μια σταθεροποιητική χρονιά  για την λειτουργική κερδοφορία  της εταιρείας το 2021 εξαιτίας των δικαιωμάτων  ρύπων που επιβαρύνουν τα μεγέθη της  κρατικής επιχείρησης. Ο ίδιος τόνισε  ότι η ΔΕΗ βρίσκεται εντός των στόχων  και η διαδικασία απολιγνιτοποίησης με περαιτέρω μείωση της λιγνιτικής παραγωγής τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό του ενεργειακού μας μείγματος με συνακόλουθη μείωση και στον όγκο εκπομπών CO2, μετριάζοντας έτσι την επίπτωση από την αύξηση των αντίστοιχων τιμών. Επιπρόσθετα, άλλες δύο λιγνιτικές μονάδες, συνολικής καθαρής ισχύος 560MW, σταμάτησαν την λειτουργία τους τον Απρίλιο, φέρνοντας μας ακόμα πιο κοντά στον στόχο πλήρους απεξάρτησης από το λιγνίτη.

 Η διοίκηση αξιοποίησε τους ταμιευτήρες νερού  ως αντίδοτο  στον λιγνίτη .      

 Η παραγωγή  ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 249,2% ή 1.343 GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2020. Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 58,4% ή κατά 768GWh ενώ αντίθετα η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 22,3% ή 500 GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών COπου καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.

Τα μερίδα  αγοράς της ΔΕΗ

Η αύξηση των τιμολογίων ρεύματος από τον  Σεπτέμβριο του 2019 οδήγησε στην έξοδο  αρκετούς  καταναλωτές  που αναζήτησαν  νέο πάροχο.   

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,7% το α’ τρίμηνο του 2021 από 70,1% το α’ τρίμηνο του 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 65,8% τον Μάρτιο του 2021 από 67,9% τον Μάρτιο  του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 92,5% (από 97,5%) στην Υψηλή Τάση, 33,2% (από 43,1%) στη Μέση Τάση και 68,6% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €154,5 εκατ. (22,6%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020 . 

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη  για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 24,3% σε €104,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 από €138,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του μαζούτ και του diesel.

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 62% σε €95,1 εκατ. έναντι €58,7 εκατ. λόγω αύξησης της αντίστοιχης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά €185,6 εκατ. λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €43,7/MWh το α’ τρίμηνο του 2020 σε €57,6/MWh το α’ τρίμηνο του 2021.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €138,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 από €119,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω της αύξηση  της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €24/τόνο σε €31,7/τόνο, παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2 κατά 11,4%.

Δαπάνες Μισθοδοσίας 

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκε κατά €14,7 εκατ. σε €159,5 εκατ. το α΄τρίμηνο 2021 από €174,2 εκατ. το α΄τρίμηνο 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.510 εργαζόμενους από 14.837 εργαζόμενους στο τέλος του α΄τριμήνου 2020 σε 13.327 εργαζομένους στο τέλος του α΄τριμήνου 2021). Συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €171,4 εκατ. το α΄τρίμηνο 2021 από €186,8 εκατ. το α΄τρίμηνο 2020.

Εξέλιξη κερδοφορίας της ΔΕΗ

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 έναντι €182 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 20,3% από 14,9%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από την ΔΕΗ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Επιπλέον συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας.

Το EBITDA του α’ τριμήνου του 2021  όπως και αυτό του α’ τριμήνου του 2020  επηρεάστηκε επίσης και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και  διαμορφώθηκε σε €186,3 εκατ. έναντι €218,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020[1]. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €29 εκατ. έναντι κερδών €3,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω των εφάπαξ επιπτώσεων.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.3.2021 ήταν €3.271,2 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.).  Εντός του α΄ τριμήνου 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €775 εκατ. οι οποίες επηρέασαν αντίστοιχα  το συνολικό χρέος και τα χρηματικά διαθέσιμα.