Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απαντήσεις στα ερωτήματα των ελληνικών εταιριών γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίτευξη του, δίνει έρευνα της PwC Ελλάδας, “Elevate your business to the cloud” και βασικούς ομιλητές τον Γιώργο Κολλιδά, Partner, Technology Leader και τον Δημήτρη Τσακνάκη, Technology Advisory Manager.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η θεματολογία της εκδήλωσης κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες οι οποίοι αφορούν αρχικά στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός πρέπει να προσεγγίσει τη τεχνολογία του cloud και κατ’ επέκταση πως πρέπει να δομηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική μετάβασης στο cloud με απτά αποτελέσματα για την λειτουργία του οργανισμού.

Παγκοσμίως ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους την μετάβαση σε cloud. Βάσει μελετών, το 2025 το 60% του κόστους των ΙΤ υποδομών θα διατίθενται για χρήση του cloud περιβάλλοντος, καθώς το 80% τον επιχειρήσεων θα έχει αφήσει πίσω τη λειτουργία σε data center, ποσοστό που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 10%.

Η κρίση του COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική διαχείριση του ευμετάβλητου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών.

Οι επιχειρήσεις εκείνες που, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχαν ήδη επενδύσει σε τεχνολογίες cloud ως βασικό πυλώνα της υλοποίησης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, αντιλήφθηκαν το πλεονέκτημα της επένδυσης αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέτυχαν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας και της βιωσιμότητας τους.

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης τεχνολογιών cloud αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που συνδέονται με την ορθή διαχείριση του κόστους, την διαβεβαίωση της ασφάλειας της υποδομής καθώς και με την διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου συμμόρφωσης. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται ένα στρατηγικό πλάνο.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες CIO και CTO, ένα μεγάλο ποσοστό εταιρειών βρίσκεται ήδη στη φάση σχεδιασμού της μετάβασης στο cloud. Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτή η μετάβαση είναι η σύνδεση με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού, ο καθορισμός του κόστους, η προτεραιοποίηση των λειτουργιών που θα μεταβιβαστούν, η εξασφάλιση τυχόν ρίσκων καθώς και η ετοιμότητα του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης.

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά: “Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και η ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας πλέον δεν αφορούν μόνο τα τμήματα IT. Η μετάβαση στο Cloud θεωρείται υψηλή επιχειρηματική προτεραιότητα, αποτελώντας πλέον μέρος της ατζέντας των CEO και CFO.

Βλέπουμε πως μια απο τις μεγαλύτερες ανησυχίες όσων βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης ή υλοποίησης της μετάβασης στο cloud αποτελεί το θέμα της ασφάλειας. Ωστόσο, οι λύσεις cloud έχουν μεγάλη αξιοπιστία σε επίπεδο ασφάλειας έχοντας πάντα ανάλογα ρίσκα με λύσεις on-premise.

Προς αυτό, είναι διαθέσιμη μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Σημαντικό σημείο προβληματισμού αποτελεί και η αξιοποίηση και υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων από το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι απαραίτητη η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας καθώς ο μετασχηματισμός δεν αφορά μονάχα τα τμήματα ΙΤ, άλλα συνολικά την επιχείρηση.”

Ο Δημήτρης Τσακνάκης, Manager, Technology Advisory, δήλωσε: “Η μετάβαση στο cloud αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στην διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί το ευμετάβλητο περιβάλλον επιταχύνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας μέσω ψηφιακών λύσεων.

Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η μετάβαση αυτή απαιτούνται πολλαπλές αλλαγές, σε επίπεδο ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης του cloud χρειάζεται να απαντήσουν σε 5 βασικά ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες (Business Capabilities) της αλυσίδας αξίας (Value Chain) της επιχείρησης που μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της χρήσης τεχνολογιών Cloud;

2. Υφίστανται οι απαιτούμενες δεξιότητες στον οργανισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του Cloud κατά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

3. Έχουν αναγνωριστεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από μια πιθανή μετάβαση σε περιβάλλον Cloud και οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση και και η ασφάλεια πληροφοριών, η λογιστική / φοροτεχνική διαχείριση κ.ο.κ

4. Έχει υλοποιηθεί ανάλυση κόστους / οφέλους και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών για την υιοθέτηση του κατάλληλου αρχιτεκτονικού μοντέλου πληροφορικής;

5. Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση του βαθμού στον οποίο είναι εφικτή η μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών πριν την κατάρτιση στρατηγικής και πλάνου μετάβασης (Workload Disposition Strategy & Plan);”

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της PwC θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου και θα αφορά στα βήματα της μετάβασης στο cloud. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθεί πως μπορεί να δημιουργηθεί μια ελαστική, ασφαλής αλλά και ανθεκτική υποδομή Cloud (Minimum Viable Cloud) για την μετάβαση αυτή, πως μπορούν να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες των ανθρώπων για την καλύτερη αξιοποίηση του cloud και τέλος, πως μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να κατανοήσει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών cloud για να γίνει η κατάλληλη επιλογή με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.