Ανακαίνιση - ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίριο γραφείων
Ανακαίνιση - ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίριο γραφείων
Πηγή Εικόνας: pxhere

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών για τη πρόγραμμα δράσης ανακαινίσεων κτιρίων εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά, ο οδηγός της Κομισιόν:

1. Γιατί προωθεί η Επιτροπή την ανακαίνιση κτιρίων;

Μολονότι τα κτίρια της Ευρώπης είναι μοναδικά και ποικιλόμορφα και αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό της ηπείρου μας, πολλά από αυτά είναι επίσης παλιά και μη αποδοτικά. Περισσότερα από 220 εκατομμύρια κτίρια, που αντιστοιχούν περίπου στο 85 % του κτιριακού αποθέματος, έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2001 και ως επί το πλείστον θα υπάρχουν ακόμα το 2050. Επίσης, τα κτίρια αυτά δεν είναι προετοιμασμένα για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές αλλαγές του κλίματός μας, όπως η αύξηση των θερμοκρασιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας. Η ανακαίνιση των κτιρίων είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της εν λόγω χρήσης ενέργειας και των αντίστοιχων εκπομπών, για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2030 και για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και για την αύξηση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές επιπτώσεις.

Επί του παρόντος, οι ανακαινίσεις μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων μόλις κατά 1 % ετησίως. Ριζικές ανακαινίσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου κατά τουλάχιστον 60 % πραγματοποιούνται ετησίως μόνο στο 0,2 % του κτιριακού αποθέματος, η δε ενεργειακή απόδοση βελτιώνεται σημαντικά μόνο στο ένα πέμπτο των περιπτώσεων.

Οι ανακαινισμένες κατοικίες που είναι αποδοτικές ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, θα μειώσουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία, την άνεση και την ευημερία μας. Η ανακαίνιση αποτελεί ευκαιρία για τα 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους που αδυνατούν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας πρωτοβουλίας και γι’ αυτό σήμερα η Επιτροπή υποβάλλει παράλληλα στα κράτη μέλη συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια. Στόχος των συστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών είναι να καταστήσουν ευχερέστερο για τα κράτη μέλη τον ορισμό και την παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας και να συμβάλουν στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Εκτός από τα οικολογικά της οφέλη, η ανακαίνιση των κτιρίων δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας και παρέχει κίνητρα για τις επενδύσεις που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία μας. Στην πρόσφατη έκθεσή του για τη βιώσιμη ανάκαμψη, ο ΔΟΕ διαπίστωσε ότι η ανακαίνιση των κτιρίων είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας δημιουργίας θέσεων εργασίας ανά επενδυμένο ευρώ, με 12-18 τοπικές θέσεις εργασίας για κάθε επενδυόμενο εκατομμύριο ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι στον κατασκευαστικό τομέα της ΕΕ υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 160 000 πρόσθετων πράσινων θέσεων εργασίας έως το 2030.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανακαίνιση των κτιρίων έχει ενταχθεί στις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· είναι μια πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην καλύτερη ανασυγκρότηση της οικονομίας μας. 

2. Ποιους στόχους έχει θέσει η Επιτροπή για το «Κύμα ανακαινίσεων»;

Η στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» αποσκοπεί στην πραγματοποίηση περισσότερων και ριζικότερων ανακαινίσεων. Σήμερα, το σταθμισμένο μέσο ποσοστό ενεργειακών ανακαινίσεων είναι μόλις 1 % ετησίως. Στόχος της Επιτροπής είναι αυτό το ποσοστό να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030, ενώ παράλληλα να αυξηθεί η μέση ωφέλεια ως προς την ενεργειακή απόδοση. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος μεταξύ της αύξησης της ζήτησης για ριζικότερες ανακαινίσεις και της μείωσης του κόστους για έξυπνα και πιο βιώσιμα προϊόντα και απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες ανακαίνισης.

Το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ εκτιμάται ότι περιλαμβάνει 220 εκατομμύρια κτιριακές μονάδες. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα έργα ανακαίνισης έχουν ορισμένο χρόνο εκτέλεσης, οι προβλέψεις μας αφορούν ετήσιο ποσοστό ενεργειακών ανακαινίσεων 1 % για την περίοδο 2021-2022, αύξηση σε 1,2 % ετησίως μεταξύ 2023 και 2025, και σταθεροποίηση στο 2 % ετησίως για την περίοδο 2026-2029. Το ποσοστό των ανακαινίσεων που αφορούν αποκλειστικά την αλλαγή του εξοπλισμού θέρμανσης θα πρέπει να ανέλθει σε περίπου 4 % την περίοδο 2026-2030, τόσο στον οικιακό τομέα όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Η σταδιακή αύξηση θα επιτρέψει την προσαρμογή της αλυσίδας εφοδιασμού και την κινητοποίηση και απορρόφηση της προτεινόμενης χρηματοδότησης. Το αυξημένο ποσοστό ανακαινίσεων θα πρέπει να διατηρηθεί με αυξημένο εύρος και μετά το 2030, προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ έως το 2050. 

3. Πώς θα λειτουργήσει το «Κύμα ανακαινίσεων»; 

Για την επίτευξη των στόχων της, η στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» θα κάνει χρήση κανονιστικών ρυθμίσεων, χρηματοδότησης, και τεχνικής βοήθειας κατά μήκος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του τομέα των ανακαινίσεων. Στο παράρτημα της ανακοίνωσης παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των δράσεων, καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

Οι ανακαινίσεις μπορεί να ανακόπτονται από φραγμούς σε διάφορα σημεία της αξιακής αλυσίδας του οικείου τομέα — από την αρχική απόφαση για υλοποίηση της ανακαίνισης έως τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση του έργου. Για παράδειγμα, όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ανακαίνισης, τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να μην είναι βέβαια ή να μην εξηγούνται και να μην γίνονται κατανοητά επαρκώς, ιδίως από τους τελικούς χρήστες. Ακόμη, μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθούν και να αποτιμηθούν χρηματικά. Οι ανακαινίσεις μπορεί επίσης να είναι δαπανηρές, δύσκολες στην οργάνωσή τους, και χρονοβόρες. Η κινητοποίηση χρηματοδότησης μπορεί να είναι δυσχερής, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συχνά, οι δημόσιοι πόροι είναι ανεπαρκείς και ο συνδυασμός τους είναι δυσχερής λόγω κανονιστικών εμποδίων και έλλειψης ικανοτήτων στις δημόσιες διοικήσεις.

Για την εκκίνηση ενός κύματος μεγάλης κλίμακας απαιτείται να σπάσουν τα εμπόδια σε όλο το μήκος της αλυσίδας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: α) στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις β) στα δημόσια κτίρια, όπως οι εκπαιδευτικές, υγειονομικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, και γ) στην απανθρακοποίηση της θέρμανσης και της ψύξης.. Αυτοί οι τομείς θα αποτελέσουν προτεραιότητα για την πολιτική και τη χρηματοδότηση.

4. Πώς συνδέεται ο διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων με τους στόχους του σχεδίου κλιματικών στόχων;

Ο διπλασιασμός του ποσοστού ενεργειακών ανακαινίσεων έως το 2030 συμβάλλει σημαντικά στον προτεινόμενο στόχο μείωσης των εκπομπών για την ΕΕ κατά 55 %. Το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 αναδεικνύει την ενεργειακή απόδοση σε βασική συνιστώσα για την ανάληψη δράσης και χαρακτηρίζει καίρια τη σημασία των ανακαινίσεων για τη γεφύρωση του χάσματος ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2030.

Σε αντιστοιχία με τον στόχο καθαρής μείωσης των εκπομπών κατά 55 %, η Επιτροπή αναμένει ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Κύμα ανακαινίσεων» θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των κτιρίων κατά 60 % (από 456 εκατ. ΤΙΠ σε 161 εκατ. ΤΙΠ), την τελική τους κατανάλωση ενέργειας κατά 14 % (από 374 εκατ. ΤΙΠ σε 321 εκατ. ΤΙΠ) και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κατά 18 % (από 318 εκατ. ΤΙΠ σε 259 εκατ. ΤΙΠ), σε σύγκριση με το 2015.

5. Πόσο θα κοστίσει το «Κύμα ανακαινίσεων» και ποιος θα καταβάλει το κόστος; 

Η ανακαίνιση κτιρίων είναι από τους τομείς που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα επενδυτικά κενά στην ΕΕ. Για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος κλιματικός στόχος του 55 % έως το 2030, απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 275 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων για την ανακαίνιση κτιρίων. 

Η ανακοίνωση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών και στους ενδιαφερόμενους φορείς λεπτομερή στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως η άμεση δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ για ποιοτικές ανακαινίσεις κτιρίων, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η τόνωση της πράσινης χρηματοδότησης, η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς και η χρηματοδότηση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα διάφορα είδη φραγμών της αγοράς είναι μέσω μιας σειράς ειδικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Για παράδειγμα:

  • Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα παρέχει χρηματοδότηση για ανακαινίσεις κτιρίων.
  • Οι δημόσιες εγγυήσεις για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων θα εξασφαλίζονται από το InvestEU.
  • Η συνδρομή προς τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων τους για τις ανακαινίσεις κτιρίων καλύπτεται από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του REACT-EU ή μέσω του ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας) για συνδρομή στην ανάπτυξη έργων.
  • Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται ειδική στήριξη στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση, όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
  • Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα στηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω μιας ειδικής σύμπραξης για το βιώσιμο δομημένο περιβάλλον (Built4people).
  • Η άρση των φραγμών της αγοράς με σκοπό την υιοθέτηση τεχνολογιών και νέων προσεγγίσεων για την επιτάχυνση των ανακαινίσεων θα υποστηριχθεί από το πρόγραμμα LIFE.
  • Η Επιτροπή αναθεωρεί τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ώστε να απλουστευθεί ο συνδυασμός προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, εθνικών κονδυλίων, και ιδιωτικών κεφαλαίων για έργα ανακαίνισης.

Το «Κύμα ανακαινίσεων» θα στηρίξει ενεργά την ανακαίνιση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις και θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους —συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων— ώστε οι αρχικές επενδύσεις να επικεντρωθούν στις πιο ευάλωτες ομάδες. Για την προώθηση της προσέγγισης της «έξυπνης γειτονιάς» σε 100 συνοικίες, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια πρωτοβουλία προσιτής στέγασης.

6. Πώς θα συμβάλει η εμβληματική πρωτοβουλία «Renovate» του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στη χρηματοδότηση του «Κύματος ανακαινίσεων»; 

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που επί του παρόντος τελεί υπό διαπραγμάτευση και στον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να διαθέσει 672,5 δισ. ευρώ (εκ των οποίων το 37 % θα προορίζεται για δαπάνες σχετικές με το κλίμα), μπορεί να στηρίξει τις επενδύσεις στον τομέα των ανακαινίσεων και τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα κράτη μέλη. Στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2021, η Επιτροπή πρότεινε τις ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες Renovate και Power Up για μια συντονισμένη παρέμβαση από όλα τα κράτη μέλη, με βάση τα έργα που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Για να στηρίξει την υλοποίηση αυτών των εμβληματικών πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα θεσπίσει μια ενότητα αξιολόγησης σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση, ώστε να παράσχει εντελώς πρακτική καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τρόπο προετοιμασίας των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων για τις ανακαινίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τέλος, η Επιτροπή θα ενισχύσει τις υφιστάμενες συντονισμένες δράσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην παρακολούθηση της προόδου σε βάθος χρόνου. 

7. Θα ανακαινιστούν μόνο κατοικίες ή και δημόσια κτίρια; 

Οι δημόσιες και οι ιδιωτικές κοινωνικές υποδομές, τα δημόσια διοικητικά κτίρια, οι κοινωνικές κατοικίες, τα πολιτιστικά ιδρύματα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να τεθούν στην πρώτη γραμμή και να δημιουργήσουν έντονη ζήτηση για ανακαινίσεις. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ισχύ των δημόσιων συμβάσεων για τις ανακαινίσεις κτιρίων, μεταξύ άλλων μέσω πράσινων κριτηρίων για τις δημόσιες συμβάσεις, τα οποία θα αφορούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Έως τον Ιούνιο του 2021, και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ανακαίνισης σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης και να αυξηθούν οι ετήσιες υποχρεώσεις ανακαίνισης. Επίσης, η Επιτροπή θα αναπτύξει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις μέσω δημόσιων συμβάσεων. 

8. Με τόσους πολλούς φραγμούς για τις ανακαινίσεις σε τοπικό επίπεδο, πώς μπορεί να ασκήσει επίδραση η Επιτροπή μέσω πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ;

Οι κανονισμοί βάσει των οποίων τα κτίρια πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο πρότυπο επιδόσεων, π.χ. όσον αφορά την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση ή τα ελάχιστα μέτρα ανακαίνισης, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση του ποσοστού ανακαινίσεων των κτιρίων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με χαμηλές επιδόσεις.

Τα κανονιστικά εργαλεία προσφέρουν έναν εξαιρετικά ευέλικτο μηχανισμό που αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους θεμελιώδεις φραγμούς για την ανακαίνιση των κτιρίων, όπως τα αποκλίνοντα κίνητρα ιδιοκτητών και ενοικιαστών ή τα κτίρια με πολλούς ιδιοκτήτες.

Οι υποχρεώσεις και τα πρότυπα ανακαίνισης παρέχουν ευελιξία στα κράτη μέλη και στις τοπικές αρχές όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ειδικότερων στοιχείων που παράγουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο.

Η ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των κατοίκων μέσω συνεργατικών δομών, όπως οι ενεργειακές κοινότητες και οι υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης με ευρύ φάσμα χρήσιμων συμβουλών — τέτοιες συνοικιακές και κοινοτικές προσεγγίσεις μπορούν να μετασχηματίσουν ολόκληρες γειτονιές και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κάποια υποδειγματικά έργα ανάπλασης συνοικιών, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα νέο κύμα συνοικιών χωρίς ανθρακούχες εκπομπές.

9. Ποιες νομοθετικές προτάσεις θα εγκρίνει η Επιτροπή το επόμενο έτος;

Το 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Θα προτείνει την καθιέρωση αυστηρότερων υποχρεώσεων για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης παράλληλα με τη σταδιακή εισαγωγή υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτίρια. Επίσης, θα προτείνει την επέκταση των απαιτήσεων για την ανακαίνιση κτιρίων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που θα συνοδεύουν αυτές τις νομοθετικές αναθεωρήσεις θα εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές όσον αφορά το επίπεδο, το πεδίο εφαρμογής, και την κατά χρόνο εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων.

Τα πρότυπα επιδόσεων έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά όπου θεσπίστηκαν. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς για ιδιοκτήτες, επενδυτές, χρηματοδότες και επιχειρήσεις, χωρίς να προκαλούν δυσχέρειες για τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας.

10. Τι είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους; 

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα συνδυάζει το στυλ με τη βιωσιμότητα. Θα προωθήσει τον αειφόρο σχεδιασμό και τα υλικά που βασίζονται στη φύση.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα είναι ένα διεπιστημονικό εγχείρημα, το οποίο θα συντονίζεται από συμβουλευτική επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα περιλαμβάνει φυσικούς επιστήμονες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, πολεοδόμους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, βάσει του οποίου θα δημιουργηθούν πειραματικοί χώροι όπου η τέχνη, ο πολιτισμός, η επιστήμη, και η τεχνολογία θα μπορούν να φαντάζονται, να δοκιμάζουν, και να παρουσιάζουν νέες λύσεις.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για οικονομικά προσιτές και αισθητικά υποσχόμενες πράσινες και ψηφιακές λύσεις, τεχνολογίες και προϊόντα. Η Επιτροπή θα προκηρύξει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο επόμενο πολυετές πλαίσιο για όλα τα συναφή προγράμματα. Η «παράδοση» της πρώτης κατασκευής ή ανάπλασης που θα πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα αρχίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Τα έργα Μπάουχαους θα αφορούν μεν το δομημένο περιβάλλον στο σύνολό του, αλλά θα εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές, όπως οι κλιματικές προκλήσεις, η προσβασιμότητα, η κοινωνική συνοχή, οι ψηφιακές κατασκευές, οι βιώσιμοι βιολογικοί πόροι κ.λπ., και θα βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Σε ένα δεύτερο κύμα, μπορούν να προστεθούν και άλλα έργα Μπάουχαους σε ολόκληρη την ΕΕ ή ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από σήμερα και έως το καλοκαίρι του 2021, η Επιτροπή θα διευθύνει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία συνδιαμόρφωσης, ενώ το 2022 θα ακολουθήσει η σύσταση ενός δικτύου πέντε ιδρυτικών Μπάουχαους.

Κομισιόν: Διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων – Οι στόχοι και τα οφέλη

Για περισσότερες πληροφορίες

IP/20/1835 – Στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων»

Ενημερωτικό δελτίο – Στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων»

Ενημερωτικό δελτίο – Μπάουχαους