Ανέκρουσε πρύμνα η Άβαξ ως προς το σχέδιο επέκτασής της στο Κατάρ. Αν και δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που αγόρασε τρεις -θυγατρικές εταιρίες της υπό εκκαθάριση Avax Overseas- στην περιοχή, το πλάνο ανάπτυξης που είχε δημιουργήσει για το Κατάρ έχει…κατεδαφιστεί. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η αγορά των τριών εταιριών…

Στα μέσα του 2019, μέσω της νεο‐ιδρυθείσας AVAX Middle East Limited στην Κύπρο, ο όμιλος ΑΒΑΞ απέκτησε τρείς  θυγατρικές  της  υπό  εκκαθάριση J&P (Overseas) Ltd  που  δραστηριοποιούνται  σε  έργα  Η/Μ  μεγάλης  κλίμακας  στις  αγορές  του Κατάρ,  των Αραβικών Εμιράτων και  την ευρύτερη περιοχή  του Περσικού Κόλπου. Και οι  τρείς εταιρείες ενοποιήθηκαν πλήρως από την AVAX ME λόγω ουσιαστικού διοικητικού ελέγχου, ο οποίος απορρέει από συμβατική συμφωνία  με  τους  υπόλοιπους  μετόχους.

Το  σκεπτικό  των  εξαγορών  βασίστηκε  στην  δυναμική  που  παρουσίαζε  η κατασκευαστική αγορά στην περιοχή, με σταθερή ροή δημοπράτησης μεγάλων έργων Η/Μ, καθώς επίσης την άμεση απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων. Κατά  την εξαγορά,  τα ενοποιημένα μεγέθη της AVAX ME εμφάνιζαν ανεκτέλεστο υπόλοιπο €361 εκ, δανεισμό €82 εκ και ταμειακά διαθέσιμα €31 εκ. Παράλληλα, ο  Όμιλος  της  ΑΒΑΞ  κατέστη  μέτοχος  πλειοψηφίας  της  κοινοπραξίας  κατασκευής  του  έργου  «Qatar FoundationStadium»  στο  Κατάρ,  ενώ  ως  τώρα  κατείχε  ποσοστό  24%.  Το  στάδιο  ολοκληρώθηκε  λειτουργικά  εντός  του  2019, συνιστώντας  ένα  έργο  συνολικού  κατασκευαστικού  αντικειμένου  $650εκ  με  μεγάλη  σημασία  για  την  χώρα  και  το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022.

…και τα εμπόδια

Ωστόσο,  η  εκκαθάριση  της  J&P (Overseas) Ltd,  τελικά  δυσχέρανε  την  αντιμετώπιση  του  Ομίλου  από  τους  συγκεκριμένους  πελάτες.  Σε  συνδυασμό  με  τον  αυξημένο  γεωπολιτικό  και  επιχειρηματικό  κίνδυνο  αυτών  των  υπεργολαβικών  συμβάσεων,  την  χαμηλή  δυνατότητα  παρέμβασης  ενός  μικρού  υπεργολάβου  όπως  η  Conspel απέναντι  σε  πολιτικά  και  επιχειρηματικά  ισχυρούς  πελάτες  και  αναδόχους  κατασκευαστές,  αλλά  και  τις καθυστερήσεις  που  προέκυψαν  μέχρι  να  εξαγοραστούν  οι  θυγατρικές  της  J&P (Overseas) Ltd  από  την  Άβαξ, δημιουργήθηκε αυξημένη αβεβαιότητα για την χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα της εταιρίας Conspel να αναλάβει νέα έργα στην περιοχή εξαρτιόταν και από την ικανότητά της να έχει πρόσβαση σε τοπικές τράπεζες για εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών ορίων για κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών επιστολών & LCs για την εκτέλεση των έργων.

Το  αποτέλεσμα  ήταν  καθυστερήσεις  και  παύσεις  πληρωμών  από  δύο  έργα  συνολικού  ύψους  περίπου  $140  εκ. Συγκεκριμένα, στο έργο «Msheireb Downtown Doha», η Conspel Qatar WLL εξέταζε τη περίπτωση να ακολουθήσει την δικαστική  οδό  για  την  είσπραξη  οφειλής  ύψους  $30  εκ,  ενώ  στο  έργο  «Doha Oasis»  η  Άβαξ  βρισκόταν  σε διαπραγματεύσεις με τον πελάτη και τον κύριο εργολάβο (του οποίου η Conspel Qatar WLL είναι υπεργολάβος) για την  διευθέτηση  της  απαίτησης  ύψους  περίπου  $110  εκ.  Όπως  είχε  αναφερθεί  και  στο  Ενημερωτικό  Δελτίο  της  Άβαξ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 20.01.2020, αυτή η αδυναμία είσπραξης δημιουργούσε στην Conspel Qatar WLL συνθήκες προσωρινής ταμειακής στενότητας για  τις οποίες η Άβαξ μελετούσε από το τέλος του 2019 διάφορες πιθανές ενέργειές της.

Ανάμεσα στις πιθανές ενέργειες περιλαμβάνονταν και συζητήσεις με τον τοπικό εταίρο Fahad Trading W.L.L. (ο οποίος  κατείχε το 51%), για πλήρη εξαγορά των εταιρειών αυτών. Τελικά λόγω  της συνεχούς επιδείνωσης  της  ταμειακής  ρευστότητας, η Άβαξ προχώρησε στη λύση αυτή, δηλαδή  αποφάσισε  τη  πώληση  των  εταιρειών  αυτών  στον  τοπικό  εταίρο,  ο  οποίος  μετά  και  τη  σύνταξη  του  σχεδίου  συμφωνητικού  πώλησης,  προχώρησε  στην  ανάληψη  της  διοίκησης  και  διαχείρισης  των  εταιρειών  αυτών  και  των έργων τους περιλαμβανομένου και του έργου “Qatar Foundation Stadium”, στο οποίο οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν κατά 76% και η ΑΒΑΞ Α.Ε. μέσω του υποκαταστήματός της “AVAX S.A. – Qatar Branch” κατά 24%. Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνητικού πώλησης, ο Όμιλος των εταιρειών της ΑΒΑΞ Α.Ε. θα πρέπει να καταβάλει ως αποζημίωση  πώλησης  στον  τοπικό  εταίρο ποσό  το  οποίο  ανέρχεται  σε €29,4  εκ ($33  εκ). Το ως  άνω αναφερόμενο  ποσό  των  €29,4  εκ  θα  τακτοποιηθεί  με  συμψηφισμό  υποχρέωσης  ποσού  €18,6  εκ,  με  καταβολή μετρητών ποσού €2,4 εκ από την ΑΒΑΞ Α.Ε. για το οποίο έγινε πρόβλεψη στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019 και το υπόλοιπο ποσό €8,4 εκ θα διατεθεί για συμμετοχή της ΑΒΑΞ Α.Ε. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της  “AVAX INTERNATIONAL LIMITED” (100%  θυγατρική  της  ΑΒΑΞ  Α.Ε.),  το  οποίο  θα  καταβληθεί  ως  αποζημίωση πώλησης για τη διάθεση των θυγατρικών της AVAX ME στο Κατάρ.

Τα αποτελέσματα του 2019

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2019, η ΑΒΑΞ εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 575,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7% έναντι 538,4 εκατ. ευρώ του 2018. Ο κύκλος εργασιών αναφέρεται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά την διακοπή δραστηριοτήτων στο Κατάρ, ύψους €57,2 εκατ. το 2019. Το αποτέλεσμα του συγκρίσιμου έτους έχει επίσης αναμορφωθεί, με την μείωση του κύκλου εργασιών του 2018 κατά 44,1 εκατ. ευρώ

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε ενοποιημένη βάση ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε ζημιά προ φόρων ύψους 11,2 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι ζημιάς €8,3 εκ. το 2018. Τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους €28,9 εκ. ενώ το 2018 η αντίστοιχη επιβάρυνση είχε ανέλθει σε €16,9 εκ.