Οδοφωτισμός
Οδοφωτισμός
Οδοφωτισμός
Οδοφωτισμός
Πηγή Εικόνας: Photo by Alex Fu from Pexels

Ένα νέο έργο οδοφωτισμού προωθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία, με στόχο την ωρίμανσή του, επέλεξε τη συμβουλευτική εταιρεία Waste Water & Energy, έναντι συνολικής δαπάνης 71.300 ευρώ.

Το έργο του συμβούλου

Η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση  όλων  των  δεδομένων, ώστε  να  επιλεγεί  η  κατάλληλη  τεχνολογική  λύση  για  την αντικατάσταση των λαμπτήρων του εθνικού-επαρχιακού δικτύου οδοφωτισμού, βάσει της οποίας θα γίνει πιο γρήγορα η απόσβεση της επένδυσης, μέσω της εξοικονόμησης κατανάλωσης ενέργειας και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό όφελος.

Θα πρέπει ακόμη να προχωρήσει στην ανάπτυξη   χρηματοοικονομικού   μοντέλου, όπου   θα   εξετάζεται   η   υφιστάμενη   κατάσταση,   η προτεινόμενη  επένδυση,  το  ύψος  της  επένδυσης,  το  ενεργειακό  όφελος,  το  οικονομικό  όφελος,  οι παραδοχές,  ο  χρόνος  απόσβεσης  της  επένδυσης,  η  διαμόρφωση  σεναρίων,  η  κατάσταση  των αποτελεσμάτων  χρήσης, οι  ταμιακές  ροές κτλ. Η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

Επίσης, η μελετητική θα πρέπει να προχωρήσει στην  επιλογή  του  συμβατικού  πλαισίου  παροχής  της  υπηρεσίας, δηλαδή είτε ως σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας είτε ως Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Θα πρέπει ακόμη να προσδιορίσει το μείγμα μόχλευσης (ίδια κεφάλαια, δανεισμός κτλ), αλλά και την  κατάλληλη  τεχνολογική  λύση  για  την αντικατάσταση των λαμπτήρων.

Το έργο

Η  ενεργειακή    αναβάθμιση,    η    αυτοματοποίηση    και    η    έξυπνη    διαχείριση    των    συστημάτων ηλεκτροφωτισμού  των οδικών  δικτύων περιλαμβάνει:

1.την εγκατάσταση νέων φωτιστικών led σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης των οδικών δικτύων (Εθνικό και Επαρχιακό) αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με εγγυητική ευθύνη για τον Ανάδοχο και ανάληψη των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης.

2.τη  λειτουργία  “Συστήματος  Τηλεελέγχου–Τηλεχειρισμού  και  ελέγχου  ενέργειας”,  στο  Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).

3. την υλοποίηση συστήματος   προληπτικής   συντήρησης   μέσω   Η/Υ   (μεθοδολογία   καταγραφής   βλαβών,   ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).

4.την αξιοποίηση   του   Συστήματος   Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού   και   ελέγχου   ενέργειας,   για   την εγκατάσταση   και   λειτουργία   Smart   εφαρμογών   (πολλαπλές   υπηρεσίες   μέσω   της   πλατφόρμας διαχείρισης και των αισθητήρων τηλεδιαχείρισης).

Tο  συνολικό  Δίκτυο  Οδοφωτισμού  (εθνικό  και επαρχιακό)  αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας  Θράκης  είναι  3.190  χλμ.  και  ο  αριθμός των  φωτιστικών σημείων  εκτιμάται  σε 15.000 περίπου. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα ξεπερνά το 50%.