Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011.
Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011.
Πηγή Εικόνας: Google maps

Στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεών προχώρησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α). Πρόκειται για έργο ύψους 340 χιλ. ευρώ (συν ΦΠΑ), που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, με τη διάρκεια της σύμβασης να είναι ένας χρόνος. Κριτήριο επιλογής είναι η υποβολή της χαμηλότερης, από οικονομικής πλευράς, προσφοράς, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία (υποβολής προσφορών) έχει οριστεί η 16η Δεκεμβρίου 2019.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες

Το έργο αφορά στις διάφορες οικοδομικές εργασίες συντήρησης, επισκευών και ανακαινίσεων καθώς και τοπικών  μικροδιαρρυθμίσεων  χώρων  των  κτηρίων  του  ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου που θα προκύπτουν, κατά την διάρκεια εκτέλεσής της σύμβασης.

Λόγω της πρόσφατης δημιουργίας του Πανεπιστημίου (2 Μαρτίου 2018) και την επιπλέον συνένωσή του με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Μάιος 2019) το Πανεπιστήμιο διαθέτει τρεις Πανεπιστημιουπόλεις: α) Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω έκτασης 62.545 τ.μ. και δόμησης κτηρίων 44.345 τ.μ. β) Πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας έκτασης 88.792 τ.μ. και δόμησης κτηρίων 48.805 τ.μ. γ) Πανεπιστημιούπολη Αθήνας έκτασης 10.442 τ.μ. και δόμησης κτηρίων 7.305 τ.μ.

Τα κτήρια είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011 διατρέχοντας χρονολογικά έναν αιώνα και παρουσιάζουν πολλαπλές και ποικιλόμορφες ανάγκες συντηρήσεων. Η δημιουργία νέων σχολών και τμημάτων και η νέα χωροταξική τοποθέτησή τους στα κτήρια έχει δημιουργήσει  ανάγκες  διαφοροποίησης  των  χώρων  τόσο  σε  εργαστήρια, όσο και σε αίθουσες και γραφεία.

Πλέον αυτών ο σεισμός της 19 Ιουλίου 2019 έβλαψε κυρίως τα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Άλσος Αιγάλεω αλλά ανέδειξε και ανάγκες συντήρησης κτηρίων και στις άλλες Πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, όποτε η Τεχνική Υπηρεσία τον καλεί, και ανάλογα με τις ανάγκες της και  τον  πίνακα  εργασιών  που  θα  του  υποβάλλει, να έχει όλο το απαιτούμενο υλικοτεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, ικριώματα κ.λπ., ανεξάρτητα από το μέγεθος της εργασίας. 

Οι εργασίες που θα γίνονται αφορούν σε υπάρχοντα κτήρια τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία είναι χρωματισμένα και έχουν κάθε είδους τελειώματα στους χώρους τους και στα οποία χρειάζεται να γίνονται ανακαινίσεις είτε αυτές αφορούν στον επαναχρωματισμό, π.χ. λουστράρισμα επιφανειών είτε σε επικολλήσεις πλακιδίων, είτε σε πλήθος άλλων εργασιών.

Ο ανάδοχος μετά το αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση Τεχνική Έκθεση με τις εργασίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, ώστε αυτά να είναι σύμφωνά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της Ελληνικής νομοθεσίας και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, θα χρειαστεί να εκπονηθούν από τον ανάδοχο χωρίς αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.