Λάυριο-Pasal
Λάυριο-Pasal
Πηγή Εικόνας: Pasal Development

Μεταβίβαση στους πιστωτές των περισσότερων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, με στόχο την εξόφληση των υποχρεώσεων, προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης της Pasal Development.

Τι προβλέπει το κείμενο που επικύρωσε το δικαστήριο αρχές Σεπτεμβρίου και έχει στη διάθεσή του το Economix.gr;

Την μεταβίβαση ακινήτων σε Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα που αντιπροσωπεύουν το 60,58% του συνόλου των υποχρεώσεων της Pasal Development.

Συγκεκριμένα, προς την Alpha, προς την οποία το χρέος είναι 46,3 εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα πουλήσει διαμέρισμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οικόπεδο με βιομηχανοστάσιο στον Αγιο Πολύκαρπο στην περιοχή του Ελαιώνα και ακίνητο περίπου 33 στρεμμάτων στο Λαύριο.

Παράλληλα, θα μεταβιβάσει στην Εθνική Τράπεζα, προς 960 χιλ. ευρώ,  δύο οικόπεδα στην Λεωφ. Πειραιώς 186.

Η Eurobank, που ανήκει στους μη συμβαλλόμενους πιστωτές, έχοντας απαίτηση 13,9 εκατ. ευρώ, θα λάβει από την εγγυήτρια εταιρεία της Pasal, Arven, αποκλειστικό δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά του εξασφαλισμένου υπέρ αυτής ακινήτου κείμενου στη θέση Κοπανας και Βαθροβούνι στη Δημόσια Οδό Χαλκίδας-Νέας Λαμψάκου-Κύμης προς  1,35 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη ισόποση απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Εάν η Eurobank προβεί στην άσκηση του  δικαιώματος προτίμησης, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου σε αυτήν, το υπόλοιπο των απαιτήσεων της τελευταίας έναντι της αιτούσας θα διαγράφει, ενώ σε περίπτωση μη άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος εξαγοράς θα λάβει ποσοστό 9,7% του συνόλου της απαίτησής της, σε πέντε ετήσιες δόσεις.

Η Εθνική Leasing, όπως προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης, έναντι της απαίτησής της ύψους 11,4 εκατ.ευρώ θα λάβει ακίνητο, που συνοδεύεται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως και ποσό 180 χιλ. ευρώ. Το τελευταίο αντιστοιχεί στο 5,2% της απαίτησής της ύψους 3,47 εκατ. ευρώ, που προκύπτει μετά την αφαίρεση της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου. Η Trastor, που έχει απαιτήσεις 4,9 εκατ. ευρώ, θα εισπράξει, σε πέντε δόσεις, το 5,2% του συνόλου των απαιτήσεων, ήτοι 250.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό της απαίτησης διαγράφεται.

Ακόμη, σταδιακά θα αποδεσμευθεί από την Alpha Bank ποσό 1,35 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ενοίκια της Σκλαβενίτης και της Sato, που εκχωρήθηκαν (βάσει σχετικού συμφωνητικού) στην τράπεζα. Επίσης, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, η Alpha Bank αποδέσμευσε από την κατάθεση της συμφωνίας ποσό ύψους 450 χιλ. ευρώ.

Η κρίση

Σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που έπληξε και την ελληνική αγορά, ιδίως κατά τα έτη 2009-2014, επλήγη ιδιαιτέρως ο κλάδος των ακινήτων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των εσόδων από τη μίσθωση επενδυτικών ακινήτων της Pasal Development το έτος 2016 και την εν συνεχεία οικονομική δυσκολία της να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, δεδομένου των υψηλών επιπέδων δανεισμού και υποχρεώσεων σε πιστωτές κατά την 31/12/2017, χωρίς όμως να έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης των πληρωμών.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά της στοιχεία και το ισοζύγιο της 31/12/2017, οι οφειλές της ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 79,1 εκατ. ευρώ και ειδικότερα οφείλει: για φόρους και ασφαλιστικά ταμεία το συνολικό ποσό των 188 χιλ. ευρώ, ενώ συνολικά οι μη τραπεζικές της υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνειά της ανέρχονταν (31/12/2017) στα 72,5 εκατ. ευρώ.