Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ελληνικό Κτηματολόγιο

Με σημαντικά προβλήματα, συνεχείς παρατάσεις και μειωμένη συμμετοχή εξελίσσεται η κτηματογράφηση για το υπόλοιπο 63% της χώρας.

Το μεγαλύτερο αγκάθι στη συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης παραμένει η χρησικτησία, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πολιτών που έχουν ιδιοκτησίες σε αγροτικές περιοχές της χώρας τις απέκτησαν «διά λόγου», ενώ μέχρι σήμερα οι τίτλοι ιδιοκτησίας απουσιάζουν.

Το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί λόγω της χρησικτησίας έχει παραδεχτεί πολλάκις και το Κτηματολόγιο και σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση, έχει δώσει στους δικαιούχους το πράσινο φως προκειμένου να συνυποβάλουν με τη δήλωση τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει συνεχής και αδιάλειπτη νομή για είκοσι χρόνια, όπως:

  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου.

  • Αποδείξεις καταβολής τελών ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη.

  • Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή το δικαιούχο.

  • Ένορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την εικοσάχρονη νομή και κατοχή επί του ακινήτου που δηλώνεται από το δικαιούχο.

  • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στο δικαιούχο απ’ όπου προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.

Ταυτόχρονα, αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με εξουσιοδότηση προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του εντύπου Ε9 στο οποίο να αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.

Κατά τον τεχνικό κόσμο, η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων οφείλεται σε πολλαπλές αιτίες, με την πρώτη να είναι οι επαναλαμβανόμενες παρατάσεις και να ακολουθούν η χαμηλή αξία των δηλούμενων ακινήτων, η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας και η δυσκολία επίκλησης της έκτακτης περιουσίας.

Έτσι, για όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς το μάζεμα των απαραίτητων εγγράφων μοιάζει με λαβύρινθο. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση σχετικά με τη δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά, οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται, και α) στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Στο κομμάτι του εντοπισμού ακινήτου, οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του Κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου από τα κινητά να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους.

Αντίστοιχα, οι πολίτες που προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του μπορούν να καταθέσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους, δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί.