Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της ειδικής δράσης «Βιομηχανικά υλικά», όπως και για τις δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» και «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταρτίζεται συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος  δυνητικών δικαιούχων της δράσης 33 εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 15.535.296,17 ευρώ, κατανεμημένες ανά ειδική δράση και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

Το σύνολο πλέον των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ανέρχεται σε 97 με συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 43.427.096,62 ευρώ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 33 ερευνητικών έργων θα  πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.