Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) που ξεκίνησε με την εκλογή της Διευθύνουσας Συμβούλου, Ισμήνης Παπακυρίλλου στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ειδική ημερίδα με θέμα «την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», όπου παρουσιάστηκαν ως παράδειγμα επιτυχούς συμβολής στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB.

Με ομόφωνη απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στη Βαρσοβία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, Ισμήνη Παπακυρίλλου εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  AECM.

-Ο Πρόεδρος του AECM, Guy Selbherr, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της HDB, Γεώργιο Ζαββό για τη συνολική συνεισφορά του και καλωσόρισε την κα. Παπακυρίλλου στο Δ.Σ.

Στην ομιλία της για «την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», η κα. Παπακυρίλλου, ανέπτυξε τους τρεις στρατηγικούς άξονες της HDB:
1.Διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση
2.Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας
3.Εξωστρέφεια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB που στηρίζουν πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, όπως τα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια προϋπολογισμού 415 εκ. ευρώ, τα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης προϋπολογισμού 175  εκ. ευρώ, καθώς και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας προϋπολογισμού 140 εκ. ευρώ που αφορά σε καινοτόμες επιχειρήσεις και συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου.

-Η κα. Παπακυρίλλου έκανε ειδική αναφορά και στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προϋπολογισμού 2,2  δισ. ευρώ, το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες λειτουργίας έχει ξεπεράσει τις 5.000 αιτήσεις.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027) και υλοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια προετοιμασίας και προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, η υποβολή αίτησης για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, καθώς και για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, περιλαμβάνει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου στην πλατφόρμα της HDB «ESG Tracker». Μέσω του εργαλείου αυτού, οι εταιρείες μπορούν να καταγράφουν -βάσει ESG κριτηρίων- σε ποιό στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται,  λαμβάνοντας μία ειδική σχετική αναφορά (report).

Η κα. Παπακυρίλλου αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ που στοχεύει στη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων, παρέχοντας το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. Μέλος του AECM στη χώρα μας είναι και το ΤΜΕΔΕ, που εκπροσωπήθηκε στην ετήσια συνάντηση από τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Μακέδο.

Ο Ευρωπαϊκός  Φορέας Εγγυοδοσίας AECM (European Association of Guarantee Institutions) που ιδρύθηκε το 1992, είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος φορέας και αποτελείται από 48 μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται σε 32 χώρες.
Όλα τα μέλη έχουν κοινή αποστολή να στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να παρέχουν εγγυήσεις δανείων. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ετήσια Γενική Συνέλευση του AECM πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και είχε φιλοξενηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τον Ιούνιο του 2023