Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή της Noval Property ΑΕΕΑΠ για την είσοδο στο Χρηματιστήριο μέσω ΑΜΚ, διαδικασία από την οποία η θυγατρική του ομίλου Viohalco σχεδιάζει να αντλήσει έως 52 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διαδικασία ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί και εντός Μαΐου, το τριήμερο 29 – 31/05. Στην διαδικασία θα συμμετέχει και η EBRD, στο πλαίσιο μετατρέψιμου ομολογιακού (υπήρχε συμφωνία για έως 10,5 εκατ. ευρώ, οι μετοχές δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς). Τα ποσά της άντλησης μαζί με υφιστάμενα κεφάλαια που διαθέτει η Noval ύψους 75 εκατ. ευρώ, άρα συνολικά σχεδόν 125 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση μέρους του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος ύψους 340 εκατ. ευρώ που προωθεί η ΑΕΕΑΠ, με αιχμή «πράσινα» γραφεία, logistics, αστικές αναπλάσεις (π.χ. Πειραιώς 252 που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γραφεία, μουσείο, τουριστικές χρήσεις αλλά και κατοικίες) αλλά και κατοικίες.

Χτες η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε και την απόφαση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έως 43,47 εκατ. ευρώ, με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε 2,82 ευρώ / μετοχή. Βάσει του ανώτατου ορίου διάθεσης προκύπτει discount 29,1% (με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2023). Στην παρούσα φάση, η μητρική Viohalco, βάσει εταιρικής παρουσίασης, φέρεται να ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό άνω του 81%. Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, μετά το IPO το ποσοστό της Viohalco εκτιμάται ότι θα πέσει σε επίπεδα κάτω του 70%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά πληροφορίες, οι μέτοχοι που δώσουν το παρών στη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής θα δικαιούνται και τη λήψη μερίσματος για τη χρήση 2023. Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά την από 4 Μαρτίου 2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 3.158.134 ευρώ για τη χρήση του 2023, αυξημένο κατά 971.000 ευρώ σε σχέση με το 2022 (αύξηση 44%).

Σε σχέση με τα μεγέθη 2023, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%). Τα adjusted EBITDA για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 39%). Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 162%) και αποτυπώνοντας αφενός την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος λόγω της ενεργητικής διαχείρισης και της ποιότητας των ακινήτων, αφετέρου την αναπροσαρμογή της αξίας των προς ανάπτυξη ακινήτων της Εταιρείας, όσο προχωρά η ανάπτυξη και κατασκευή τους. Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 40,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 164%), ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022. Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4 εκατ. ευρώ ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 365,9 εκατ. ευρώ ή 3,40 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνοδο 17%.