Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Μέσα στον Απρίλιο, κατά πάσα πιθανότητα και βάσει της στόχευσης της διοίκησή της, προγραμματίζεται η είσοδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας της Noval Property, της ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο VIohalco. Η πρόσφατη γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και την τροποποίηση άρθρου του καταστατικού για σκοπούς αποϋλοποίησης των μετοχών της, λόγω της εισαγωγής, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η κίνηση αυτή βέβαια είναι τεχνικού χαρακτήρα, πλην όμως, δείχνει ότι η ΑΕΕΑΠ ετοιμάζεται για το IPO στο Χρηματιστήριο.

H εταιρεία εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 100 εκατ. ευρώ, με τις νέες μετοχές να διατίθενται στο επενδυτικό κοινό, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά. Παράλληλα, μετοχές της Noval θα αποκτήσει και η EBRD μέσω της κάλυψης ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει πράσινα έργα που έχει σε εξέλιξη η εταιρεία. Η εισηγμένη έχει επενδυτικό πλάνο 340 εκατ. έως το 2030, ενώ εξετάζει και νέες αγορές. Πέραν των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, σύμφωνα με τον CEO του γκρουπ, κ. Π. Καπετανάκο ,το επενδυτικό πρόγραμμα θα υποστηριχθεί και από την EBRD μετά τη γνωστή σχετική συμφωνία που συνήψαν τον περυσινό Οκτώβριο οι δύο αλλά και από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας (75 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2023).

Για το 2023 η Noval Property δημοσίευσε έσοδα από μισθώματα 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%).Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 39%). Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΕΑΠ διαθέτει εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μισθώσεων και συμμετοχών στα 582,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, στο +17% έναντι του 2022.