Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σε διαβούλευση τέθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων, ύψους 116 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, έως τις 29 Μαΐου 2024 θα διαρκέσει η διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ασωπού, ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο, άνω των 116 εκατ. ευρώ. θα καλύπτει συνολική έκταση 11.350 στρεμμάτων. Φορέας υλοποίησης του έργου της εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής Περιοχής (ΑΒΣ) των Οινοφύτων είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων Ασωπού. Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, με αρχικούς κύριους μετόχους τις εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.. Συμμετέχουν επίσης η εταιρεία Goldair Cargo Α.Ε. και το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Εντός του ΕΠΕ θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα υποδομής: έργα οδοποιίας, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), δυναμικότητας 7.000m3 /ημέρα, που θα εξυπηρετεί τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας – δίκτυο ομβρίων, έργα Διαχείρισης και διανομής ύδατος, μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ), δίκτυο οδοφωτισμού, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η έκταση εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το ΕΠΕ, περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο εγκατεστημένων μονάδων, η ανάπτυξη των οποίων έχει πραγματοποιηθεί άναρχα, χωρίς ολοκληρωμένα δίκτυα υποδομής, που είχε ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής. Βασική παράμετρος σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων αποτελεί η πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης, η οποία μέσω της ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα έργα υποδομής που θα αναπτυχθούν στο Πάρκο, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τους κανόνες, τους όρους και τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας, θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας της ΑΒΣ και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής και βιωσιμότητας του ΕΠΕ, μέσω αφενός της μέγιστης αξιοποίησης όλων των προς εκμετάλλευση αδόμητων χώρων, αφετέρου με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υπάρχουσα αστική δομή.

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, η βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα του εθνικού χώρου, καθώςοι εγκατεστημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων εκτιμάται ότι συμβάλλουν στο 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και στο 12- 15% των εξαγωγών της βιομηχανίας. Η περιοχή διαθέτει στρατηγική θέση σε σχέση με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας με τους υφιστάμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών (συγκοινωνιακή πρόσβαση μέσω του διεθνή αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, μέσω παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, κ.λπ.), γεγονός που οδηγεί στη συνεχή προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση.

Μέσω της πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής και της κατασκευής ολοκληρωμένων δικτύων τεχνικών υποδομών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΕΠΕ, οι επιχειρήσεις που θα βρίσκονται εντός αυτού θα λειτουργούν υπό σαφείς και περιοριστικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της προστασίας-εξυγίανσης του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γειτονικών περιοχών.