Μεγάλη η «χαρά» της εταιρείας ΓΡ. Σαράντης να ανακοινώσει «φαρδιά πλατιά» ότι το περιθώριο  κέρδους αυξήθηκε το 2023 σε σχέση με το 2022 το οποίο  συνέβαλε στη ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας. Η ΓΡ.Σαράντης  διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό προϊόντων που εντάσσονται στον έλεγχο των μέτρων κατά της ακρίβειας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε «ότι τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενισχύουν την αύξηση στα Καθαρά Κέρδη.»

Πιο αναλυτικά: Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 48,6 εκατ ευρώ το 2023 σε σύγκριση με 31,8 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 53,2%. Το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 10,1% το 2023 (έναντι 7,1% το 2022).

Τα καθαρά κέρδη το 2023 διαμορφώθηκαν στα 39,3εκ. σε σύγκριση με 26,3 εκ. το 2022, αυξημένα κατά 49,6% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους το 2023 στο 8,2% σε σύγκριση με 5,9% το 2022).

Η ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 50,3% ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πωλήσεων και της διεύρυνσης του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

Τα βασικότερα σημεία του 2023.

Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων έφερε τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ομίλου.

Οι πωλήσεις το 2023 ανήλθαν σε 482,2 εκατ. έναντι 445,1 εκατ. το 2022, αυξημένες κατά 8,3% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 διαμορφώθηκαν στα 61,6 εκατ. έναντι 45,5 εκατ. το 2022, αυξημένα κατά 35,3% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 12,8% (έναντι 10,2% το 2022).

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 47,1 εκατ. το 2023, αυξημένα κατά 45,9% σε σύγκριση με το 2022 (FY 2022 EBIT: €32,2εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,8% το 2023 έναντι 7,2% κατά το 2022.

Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 251 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παρέχει δύναμη και ευελιξία με καθαρή ταμειακή θέση 43,6 εκατ ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας κάνει λόγο για τη  δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους με αυξημένο μικτό ποσό μερίσματος κατά 50,0% Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μικτό μέρισμα συνολικού ποσού 15,0 εκατ. (+50,0% από τα 10,0 εκατ. για το 2022).

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023: Το δεύτερο μισό του 2023 επιβεβαίωσε τις προσδοκίες μας, καθώς συνεχίσαμε να υλοποιούμε εστιασμένα τις στρατηγικές μας προτεραιότητες σε όλες τις κύριες κατηγορίες μας και στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στο 2023 καταφέραμε επιτυχώς να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή μας δυναμική καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Νίκος Θεοδωρόπουλος