Της Τέτης Ηγουμενίδη

Εθνική στρατηγική για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα επιδιώκει να αναπτύξει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσοντας σχετική μελέτη.

Προκειμένου να προχωρήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εθνικής Στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και για τα Μη – Επανδρωμένα Οχήματα».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 450 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα προέλθει από το ειδικό αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στόχος ειδικότερα είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών αυτών στην Ελλάδα και η υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη του έργου το Διαδίκτυο των Πραγμάτων έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πολλές πτυχές της ζωής μας, από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές έως την ενέργεια, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Για να αξιοποιηθεί πλήρως θεωρείται απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι για το IoT περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της χρήσης του σε βασικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η ενέργεια, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και να μειωθεί το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του IoT, με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων εφαρμογών.
  • Διασφάλιση ότι τα οφέλη του Διαδικτύου των Πραγμάτων τα μοιράζονται όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, ηλικία ή τον τόπο διαμονής τους.
  • Προώθηση της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας, σε διεθνές επίπεδο, των συστημάτων IoT μέσω της διεθνούς συνεργασίας.
  • Αξιολόγηση και εξέταση υφιστάμενων δομών και πρακτικών υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής για το IoT.

Ταυτόχρονα, όπως επίσης υπογραμμίζεται, η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων παρουσιάζει οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, κάτι που εμποδίζεται  λόγω έλλειψης συντονισμένου σχεδιασμού και επενδύσεων.

Η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για τα οχήματα αυτά κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή, υπεύθυνη και ρυθμιζόμενη ενσωμάτωση τους στον εθνικό χώρο και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την κοινωνία και την οικονομία. Η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση της Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζεται ζωτικής σημασίας.

Για τα Μη – Επανδρωμένα Οχήματα, στόχοι μεταξύ άλλων είναι:

  • Η προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης τους μέσω κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών.
  • Ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των λειτουργιών των Μη -Επανδρωμένων Οχημάτων μέσω της εφαρμογής μέτρων όπως ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και αναγνώρισης.
  • Εξασφάλιση της λειτουργίας των αυτόνομων Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, παράλληλα με τη λειτουργία των επανδρωμένων οχημάτων (αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκίνητα, πλοία, υποβρύχια).
  • Ανάπτυξη της βιομηχανίας Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Προώθηση της χρήσης Μη – Επανδρωμένων Οχημάτων προς όφελος της κοινωνίας για την αντιμετώπιση  καταστροφών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και άλλες εφαρμογές δημοσίου συμφέροντος.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται σε τέσσερις μήνες και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.