Πηγή Εικόνας: Image by marcinjozwiak from Pixabay

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Νέα παράταση, διάρκειας 4 μηνών, έως τις 30 Ιουνίου 2024, έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην κοινοπραξία Hellenic Train – DAMCO για να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να μαζέψει τα συμβατικά έγγραφα για την προώθηση της επένδυσης του έργου της «Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου», μέσω σύμβασης παραχώρησης αξίας άνω των 561 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγάλο project – logistics center που είναι γνωστό και ως «Θριάσιο II» (Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου).

Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρα, κατόπιν αίτησης της κοινοπραξίας, δόθηκε νέα παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HELLENIC TRAIN – DAMCO», έως τις 30-06-2024. Παράλληλα, ο  ανάδοχος καλείται να μεριμνήσει για την παράταση της ισχύος των σχετικών εγγυητικών επιστολών αναδόχου τουλάχιστον έως και τις 31 Αυγούστου 2024, προσκομίζοντας στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την εν λόγω παράταση το αργότερο μέχρι τις 14 Μαρτίου 2024. Προφανώς, καλείται να ολοκληρώσει εντός της προθεσμίας, δηλαδή μέσα στο προσεχές 4μηνο, τη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, προκειμένου τα έγγραφα να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όπως προκύπτει, το σχήμα HELLENIC TRAIN – DAMCO στην επιστολή του έκανε λόγο ότι χρειάζεται χρόνο προκειμένου να λάβει από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού την σχετική έγκριση αναφορικά με την συγκέντρωση των επιχειρήσεων που αφορά στην συσταθησόμενη από την Ένωση Προσώπων, Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μένει να φανεί αν υπάρχουν «αρρυθμίες» στην προώθηση της επένδυσης ή απλώς η κοινοπραξία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προωθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για μια επένδυση που είναι σύνθετη όσο και μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Η ανάπτυξη προωθείται σε ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε., σε έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων, μία από τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Βάσει όσων αναφέρονταν σε προκηρύξεις, η σύμβαση παραχώρησης έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.