Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Επενδύσεις τόσο σε άμεσο χρονικό ορίζοντα όσο και σε βάθος 20ετίας, που αθροιστικά θα ξεπεράσουν τα 11 δις ευρώ, προβλέπονται στο νέο πλάνο δράσης του σιδηροδρομικού φορέα. Ως γνωστόν, χτες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο την πρόταση δημιουργία του «νέου ΟΣΕ», που θα έχει το όνομα «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας», με ορίζοντα πλήρους λειτουργίας στα τέλη του 2025. Όπως προκύπτει, η Κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τη δέσμευσή της για ριζικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα, προχωρά σε μεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, δεδομένου ότι υπάρχουν ανάγκες για προώθηση σημαντικών έργων, επενδύσεων και διασυνδέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου, σύγχρονου δημόσιου φορέα, με πυρήνα τον ΟΣΕ, σε σχετική παρουσίαση γίνεται λόγος για «Επενδυτικό Σχέδιο» που εκτείνεται σε διάφορες φάσεις και χρονικές περιόδους.
Οι επενδύσεις

Όπως προκύπτει, το άμεσο επενδυτικό πλάνο (προτεραιότητες έως το 2026) είναι ύψους 530 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει, ως βασικό πυρήνα του, την αποκατάσταση δικτύου από καταστροφές λόγω Daniel στην Κεντρική Ελλάδα (σχεδόν 180-200 εκατ. ευρώ).

Το επόμενο 5ετές επενδυτικό πλάνο είναι ύψους 2,75 δις ευρώ. Στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα (έως 2029) περιλαμβάνομται έργα ήδη ενταγμένα σε χρηματοδοτικά πλαίσια, έργα προς ένταξη σε Μεταφορές 2021-2027 και CEF2 (Connecting Europe Facility) και έργα προς εξεύρεση χρηματοδότησης.

Στο προσεχές 10ετές επενδυτικό σχέδιο (1,4 δις ευρώ), ήτοι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (έως 2034) εντάσσονται έργα αναβάθμισης Ανατολικής Εγνατίας, το έργο Παράκαμψης Αθηνών (Ικόνιο – Σφίγγα), έργα συνδέσεως με λιμένες και ΒΙ.ΠΕ. καθώς και έργα αναβάθμισης Δυτικής Εγνατίας.

Τέλος, το 20ετές επενδυτικό σχέδιο που φέρεται, κατά την παρουσίαση, να ξεπερνά τα 7 δις ευρώ σε ύψος, δηλαδή το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα έως το 2044, περιλαμβάνει νέα έργα Δυτικής Εγνατίας, νέα Έργα Ανατολικής Εγνατίας, την αναβάθμιση δικτύου Δυτικής Μακεδονίας, την αναβάθμιση δικτύου Πελοποννήσου αλλά και νέα έργα Δυτικής Ελλάδας.

Προτεινόμενο Οργανόγραμμα της «Νέος ΟΣΕ» A.E.

Στην παρουσίαση, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στο οργανόγραμμα. Κάτω από το Δ.Σ. θα υπάρχουν 5 Διευθύνσεις: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου λαμβάνοντας υπόψιν αφενός τις διατάξεις της δια-λειτουργικότητας και αφετέρου το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Σιδηροδρόμου, όπως αυτό προτείνεται από τη Γ.Δ. και εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και το ΥΠΥΜΕ. Επίσης, θα συντάσσει και θα θέτει σε εφαρμογή το σύνολο των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ), οι οποίες θα εγκρίνονται από ανεξάρτητο φορέα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: Η υλοποίηση, παρακολούθηση, διαχείριση, επίβλεψη και παράδοση ολοκληρωμένων έργων (Turn-key Projects) στη Γ.Δ. Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών. Τα νέα έργα – που θα αναλαμβάνει η εν λόγω Γ.Δ. – θα έχουν σχεδιαστεί από τη Γ.Δ. Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & Διαλειτουργικότητας βάσει του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Σιδηροδρόμου και θα έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Η λειτουργία του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας, ο προγραμματισμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, διαχείριση και επίβλεψη των συμβάσεων συντήρησης όλων των Υποδομών του δικτύου. Περιλαμβάνει και Μονάδα Ασφάλειας Δικτύου, υπεύθυνη για τον έλεγχο ασφάλειας σε όλο το δίκτυο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Οι πάσης φύσεως οικονομικές διαδικασίες που αφορούν το χρηματο-οικονομικό αντικείμενο του Οργανισμού, διαχείριση των οικονομικών πόρων, πληρωμές, ο πάσης φύσεως εφοδιασμός των υπηρεσιών με αναλώσιμα & ανταλλακτικά, καθώς και η διαχείρισή τους με εξελιγμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα (ERP, SAP), η σύνταξη παντός είδους συμβάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού, η διενέργεια και ολοκλήρωση πάσης φύσεως διαγωνισμών, τους οποίους θα διαχειρίζονται και θα παρακολουθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες/τμήματα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού με το αναγκαίο software και hardware, η συνεχής επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός αυτών, και η διαδικτυακή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού. Επίσης, η διοίκηση του προσωπικού του Οργανισμού και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.