κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η σημερινή ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόκειται ειδικότερα για νομοσχέδιο – ενσωμάτωση κανονισμού της ΕΕ που θα παρουσιάσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αφορά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν τους καταναλωτές με αγαθά, υπηρεσίες ή περιεχόμενο και εναρμονίζει τους κανόνες που ισχύουν για τις ενδιάμεσες υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά με στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος, στο οποίο αντιμετωπίζονται η διάδοση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και οι κοινωνικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει η διάδοση παραπληροφόρησης ή άλλου περιεχομένου.

Γενικότερα σκοπός του εν λόγω κανονισμού (άρθρο 1) είναι να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενδιάμεσων υπηρεσιών, με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για ένα ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον, που διευκολύνει την καινοτομία.

Θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την παροχή ενδιάμεσων υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, ορίζει: α) πλαίσιο για την υπό όρους απαλλαγή των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών από την ευθύνη, β) κανόνες σχετικά με ειδικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας προσαρμοσμένες σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και γ) κανόνες σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κανονισμός 2022/2065 οι ενδιάμεσες υπηρεσίες (απλής μετάδοσης, προσωρινής αποθήκευσης και φιλοξενίας) καλύπτουν ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται επιγραμμικά και που αναπτύσσονται συνεχώς για να παρέχουν ταχεία, ασφαλή και προστατευμένη μετάδοση πληροφοριών, καθώς και προς εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων στο επιγραμμικό οικοσύστημα.

Για παράδειγμα, οι ενδιάμεσες υπηρεσίες «απλής μετάδοσης» περιλαμβάνουν γενικές κατηγορίες υπηρεσιών, όπως διαδικτυακά σημεία ανταλλαγής, σημεία ασύρματης πρόσβασης, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, υπηρεσίες και φορείς επίλυσης του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS), μητρώα ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου, υπευθύνους τήρησης μητρώου ονομάτων τομέα, αρχές πιστοποίησης που εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά, φωνητικές υπηρεσίες φωνής μέσω IP και άλλες υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών.

Γενικά παραδείγματα ενδιάμεσων υπηρεσιών «προσωρινής αποθήκευσης» αποτελούν η αποκλειστική παροχή δικτύων μετάδοσης περιεχομένου, οι αντίστροφοι διακομιστές μεσολάβησης ή οι διακομιστές μεσολάβησης για την προσαρμογή περιεχομένου. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Παραδείγματα «υπηρεσιών φιλοξενίας» αποτελούν κατηγορίες υπηρεσιών όπως το υπολογιστικό νέφος, η φιλοξενία ιστοσελίδων, οι επ’ αμοιβή υπηρεσίες αντιστοίχισης ή οι υπηρεσίες που επιτρέπουν επιγραμμική ανταλλαγή πληροφοριών και περιεχομένου, μεταξύ των οποίων η αποθήκευση και η ανταλλαγή αρχείων. Ενδιάμεσες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα, στο πλαίσιο άλλης μορφής ενδιάμεσης υπηρεσίας ή ταυτόχρονα με άλλες ενδιάμεσες υπηρεσίες.

Το κατά πόσον μια συγκεκριμένη υπηρεσία συνιστά υπηρεσία «απλής μετάδοσης», «προσωρινής αποθήκευσης» ή «φιλοξενίας» εξαρτάται αποκλειστικά από τις τεχνικές λειτουργίες της, οι οποίες ενδέχεται να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.