Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Θετικό πρόσημο είχαν τα βασικά μεγέθη της Nova στο 9μηνο, σύμφωνα με τις  χθεσινές ανακοινώσεις της μητρικής της εταιρείας, United Group.

Σημειώνεται ότι η Nova Greece συνεισφέρει το 30% των ενοποιημένων εσόδων της United Group και το 27% των ενοποιημένων προσαρμοσμένων EBITDAal.

Ως προς τα μεγέθη 9μήνου, τα έσοδα της Nova διαμορφώθηκαν σε 612 εκατ., έναντι 601 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (αύξηση 2%), τα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 205 εκατ. έναντι 183 εκατ. (12%), το capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες) σε 200 εκατ. έναντι 185 (8%), ενώ πέρασε σε θετικές ταμειακές ροές (4 εκατ.) από αρνητικές (2 εκατ.).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της United η αύξηση των εσόδων της Νova στο 9μηνο οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες, στα έργα  ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αλλά και στα έσοδα χονδρικής από μισθωμένες γραμμές.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο το μικτό μέσο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) στο σύνολο των υπηρεσιών της Nova διαμορφώθηκε σε 22,8 ευρώ από 23,3 ευρώ, κάτι που αποδίδεται στη μείωση των τιμών.

Αυξημένο στα 10,8 ευρώ είναι το ARPU (από 5,2 ευρώ) στην συνδρομητική τηλεόραση και μειωμένο στις υπηρεσίες internet (16,9 ευρώ από 19 ευρώ) στη σταθερή τηλεφωνία (3,1 ευρώ από 3,6 ευρώ) και στην κινητή (12,1 ευρώ από 12,2 ευρώ).

Ως προς τον αριθμό των συνδρομητών οι μοναδικοί συνδρομητές υπηρεσιών που παράγουν επαναλαμβανόμενα έσοδα (RGUs – Revenue Generating Units) αυξήθηκαν 1% και διαμορφώθηκαν σε 5,005 εκατ. (στην τηλεόραση οι RGUs ήταν 428 χιλ., στη σταθερή τηλεφωνία 1,2 εκατ. και στην κινητή 2,2 εκατ. – οι ενεργοί).

Ο Όμιλος United Group στο 9μηνο είχε αύξηση εσόδων 7% στα 2.045,1 εκατ. ευρώ, EBITDAal 751,2 εκατ. (συν 10%) και κέρδη προ φόρων 454,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 148,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Η κερδοφορία του εν λόγω ομίλου έχει ενισχυθεί από την πώληση και επαναμίσθωση των πύργων κινητής τηλεφωνίας (σταθμοί βάσης) με το κέρδος της συναλλαγής να διαμορφώνεται σε 558,3 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης της United Group (ο λόγος του καθαρού χρέους του Ομίλου προς τα προσαρμοσμένα EBITDAal) μειώθηκε σε 3,88x, σε σύγκριση με το 4,08x.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 69,1 εκατ. σε  573,6 εκατ. ευρώ, το capex μειώθηκε 11% και διαμορφώθηκε σε 455 εκατ. από 510 εκατ., ενώ τα δάνεια συν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 3,4 δις. έναντι 4,5 δις. στο τέλος Ιουνίου.

Οι RGUs της United Group αυξήθηκαν 3% σε ετήσια βάση (15,959 εκατ.) λόγω της οργανικής ανάπτυξης και των νεοαποκτηθέντων εταιριών στη Βουλγαρία.