Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη


 

Στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την άμεση διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, μείωση γραφειοκρατικού κόστους και διευκόλυνση των συναλλαγών στοχεύει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που τέθηκε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

 

Υπό τον τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει επίσης ζητήματα ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για την ενιαία εφαρμογή πολιτικής υπολογιστικού νέφους από το σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα, βελτίωση των τηλεπικοινωνιών των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Ειδικότερα, αναφορικά με το Κτηματολόγιο και την επίλυση ζητημάτων που ταλαιπωρούν τον πολίτη με το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

 

  • Εξορθολογίζεται η διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, με έμφαση στην αποφόρτιση πολιτών και δικαιοσύνης, καθώς η μετάθεση των διορθώσεων σε επίπεδο Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος αναμένεται ότι θα μειώσει τον αριθμό των αγωγών σε κτηματολογικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα: Καθίσταται υποχρεωτική η διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων, όταν η διόρθωση αφορά στα στοιχεία μεταγραφής, άλλως εγγραφής, του τίτλου κτήσης που αφορά στο καταχωρισθέν στις αρχικές εγγραφές εγγραπτέο δικαίωμα, επειδή αυτά λείπουν, ή αναγράφονται λανθασμένα και η συμπλήρωση ή η ορθή αναγραφή τους, κατά περίπτωση, θα διενεργείται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου
  • Παρατείνεται η προθεσμία αγωγών διόρθωσης πρώτων εγγραφών έως τις 30.11.2024, προκειμένου να δοθεί επαρκές περιθώριο για την άσκηση των σχετικών αγωγών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρήθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2015. Περαιτέρω, στις περιοχές όπου οι αρχικές εγγραφές έχουν ήδη καταστεί οριστικές με συνέπεια την ενεργοποίηση του αμάχητου τεκμηρίου του ν. 2664/1998, παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μέχρι την 30ή.11.2024 (ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών) υπό την προϋπόθεση ότι κατόπιν της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους καλόπιστους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τις συγκεκριμένες εγγραφές και να αποφύγουν τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες του αμάχητου τεκμηρίου που έχει ενεργοποιηθεί σε 35 περιοχές της χώρας.
  • Παύει η υποχρέωση προσάρτησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε συμβολαιογραφικές πράξεις, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων με την απαλοιφή μιας βεβαίωσης, που συχνά εμφανίζει πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοσή της και αποτελεί τον σημαντικότερο, ίσως, παράγοντα επιβράδυνσης στις αγοραπωλησίες, όπως έχει επισημανθεί από σχετικούς φορείς (π.χ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων). Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο επίλυσης της υπερ επιβάρυνσης της αγοραπωλησίας με πιστοποιητικά. Προς επικουρία των Δήμων προβλέπεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε κάθε ολοκλήρωση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβάλλεται η κυριότητα ακινήτου, ενημερώνει κάθε Δήμο: α) για το εμβαδόν του ακινήτου της περιφέρειάς του, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και β) για τα στοιχεία δικαιοπαρόχου και αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώρηση κάθε εγγραπτέας πράξης.
  • Καταργείται η πολλαπλή προσκόμιση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. Υπό το ισχύον καθεστώς, αν ο αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μια πολυκατοικία (π.χ. ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης) πρέπει να επισυνάψει στο συμβόλαιο τρία αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος τα οποία δείχνουν ακριβώς το ίδιο οικόπεδο, με το αντίστοιχο τριπλό κόστος έκδοσης.

 

Με το εν λόγω νομοσχέδιο επίσης θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων για το προσωπικό του Ελληνικού Κτηματολογίου, το οποίο χορηγείται για την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, οι υπάλληλοι και δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής του φορέα λαμβάνουν, ως κίνητρο, πρόσθετη αμοιβή (bonus), η οποία υπολογίζεται με βάση τον βαθμό διεκπεραίωσης των εκκρεμουσών υποθέσεων, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, οι αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή του παρόντος βαρύνουν αποκλειστικά τα έσοδα του φορέα.

 

Στα υπόλοιπα άρθρα που δεν αφορούν το Κτηματολόγιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η μετάθεση κατά 1 έτος των προθεσμιών για:

 

(α) την εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ,

 

(β) την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων Φορέων του δημόσιου τομέα στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

 

(γ) την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των εφαρμογών και υπηρεσιών που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud),

 

δ) την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud).