Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Τη δημιουργία της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης», έργο προϋπολογισμού 18,274 εκατ. ευρώ,  ενέταξε προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης το υπουργείο Οικονομικών.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ενώ ανήκει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εντάσσεται στη δράση «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)», του άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (Πυλώνας: Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας).

Η λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης θεωρείται σημαντική καθώς μέσω αυτής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι με το Νόμο 4759/2020 (ΦΕΚ Α΄ 245/09.12.2020) για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε η σύσταση και λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης (ΨΤΓ) και η ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης,   μηχανισμός προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο, η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής – απρόσωπης αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων δόμησης, η οποία θα λειτουργεί και ως μηχανισμός αποζημίωσης δικαιούχων, χωρίς κόστος για το δημόσιο, και ταυτόχρονα θα δημιουργεί πόρους για πράσινα έργα.

Πωλητές και αγοραστές συντελεστή δόμησης θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα τους στην ΨΤΓ, μέσω της οποίας η μεταφορά συντελεστή δόμησης θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι εκκρεμείς τίτλοι, με τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) και με τη λειτουργία της ΨΤΓ. Στόχος είναι επίσης να χρησιμοποιηθεί το πολεοδομικό «εργαλείο» της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) στη νομιμοποίηση ακινήτων.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση υλοποίησης της πλατφόρμας περιλαμβάνει: Σχεδιασμό δομών διακυβέρνησης και λειτουργίας της ΨΤΓ εντός του ΤΕΕ. Εξειδίκευση του νομικού πλαισίου και διαμόρφωση νομικών συνθηκών για τη νομιμότητα/συνταγματικότητα εκτέλεσης συναλλαγών ΜΣΔ. Σχεδιασμό, υλοποίηση και θέση σε ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας ΨΤΓ. Σχεδιασμό των απαιτήσεων γεωχωρικών δεδομένων και σχεδιασμό και υλοποίησης της γεωχωρικής βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει την ΨΤΓ. Συνέργεια με συναφή έργα και ειδικά σε ότι αφορά τον ορισμό ΖΥΣ στους Δήμους. Διασφάλιση πόρων για την τεχνική υποστήριξη του έργου από μηχανικούς συνεργαζόμενους με το ΤΕΕ. Ενέργειες δημοσιότητας για την εξασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων.

Όπως προαναφέραμε ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18,274 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 14,737 εκατ. ευρώ, ενώ τα 3,536 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.