Με βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και διεύρυνση των εξαγωγών έκλεισε το 2022 η βιομηχανία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς η εταιρία ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και brands που είχαν εξαγοραστεί το 2021 και βελτίωσε αισθητά τη θέση της στην αγορά αναπτύσσοντας τις καινούργιες κατηγορίες προϊόντων στους κλάδους παραγωγής τομάτας, σαλτσών και αρτυμάτων. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής σαλτσών και αρτυμάτων από το εργοστάσιο της Mediterranean Foods στα εργοστάσια της ΜΙΝΕΡΒΑ, μια επένδυση ύψους 2,4 εκ ευρώ, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2022 περιλαμβάνεται η κατά 71,43% θυγατρική «MediterraneanFoods ΑΕ», καθώς και η απορροφημένη θυγατρική «ULBCS ΑΕ».

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΙΝΕΡΒΑ ανήλθε σε 68,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% από 59,65 εκατ. το 2021. Σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών, κατά 22%, στα 10,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2022 σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι των 6,7 εκατ. του 2021, ενώ ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις διευρύνθηκε στο 11,37%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε στο 20,6%, καθώς η εταιρία έδωσε έμφαση στην προσπάθεια συγκράτησης των καταναλωτικών τιμών μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλων προκλήσεων για την αγορά τροφίμων, κάτι που οδήγησε σε συγκράτηση σε σχέση με το 2021, των ενοποιημένων προ φόρων αποτελεσμάτων στα 2.067 εκατ. Ευρώ.

Περαιτέρω, η ΜΙΝΕΡΒΑ συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του εξοπλισμού, μείωση του ενεργειακού κόστους και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους της. Το 2022 οι επενδύσεις για την ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και για το περιβάλλον ανήλθαν σε 500 χιλ. ευρώ.