Της Τέτης Ηγουμενίδη


Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα με την κατακύρωσή του στην κοινοπραξία Neuropublic – ΟΤΕ – Σκαρμούτσος Γ., έναντι του συνολικού ποσού 33,7 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης).

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) τον Αύγουστο του 2022 και η απόφαση για την κατακύρωσή του δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 16 μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 50% του συμβατικού τιμήματος, έως 13,5 εκατ. (πλέον ΦΠΑ 24%).

Με το εν λόγω έργο θα δημιουργηθεί μια τεχνολογική πλατφόρμα και η σχετική υποδομή για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα με την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοιχτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η πλατφόρμα αυτή ουσιαστικά θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με την γη και την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να δημιουργούν σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους.

Ειδικότερα, τα κύρια δομικά στοιχεία του συνολικού συστήματος θα είναι οι Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων, οι οποίοι θα συνιστούν το δίκτυο συλλογής ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων, τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, τα Δορυφορικά Δεδομένα Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης και τα Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης. Το σύνολο του λογισμικού που θα τροφοδοτείται από τα δεδομένα που συλλέγονται θα συνιστά την Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας.

Στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να υποστηρίξουν την συμβουλευτική που στηρίζεται στα δεδομένα και τη γνώση.