Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Στην αύξηση της διείσδυσης των δικτύων οπτικών ινών και στην προετοιμασία των κτηρίων για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας στοχεύει η δράση Smart Readiness, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τέθηκε χθες σε υλοποίηση.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης voucher (κουπόνι) για όσα κτήρια είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτήρια (Smart Readiness) άνοιξε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται στο https://beneficiaries.smartreadiness.gov.gr έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες κτηρίων σε περιοχές από τα οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16818 με τίτλο: «Υποδομές Οπτικών Ινών σε δημόσια κτήρια» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο του Smart Readiness επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτηρίου σε «έξυπνο». Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

–       Την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτηρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ).

–       Την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου.

–       Την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτηρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η μελέτη, κατασκευή και τεκμηρίωση της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτηρίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ΚΥΑ οικ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΕΚ 2776/15.10.2012 τεύχος Β’)) όπως εκάστοτε ισχύει.

  1. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).

Γ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).

Δ. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).

Ε. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).

Προκειμένου ένα κτήριο να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε.

Καθορισμός αξίας Voucher

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου του κόστους των εργασιών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες. Το συνολικό ποσό του Voucher ανά κτήριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε).

Παραδείγματα

Για μια πολυκατοικία 4 ορόφων με πυλωτή όπου θα τοποθετηθεί ένα BEP και τέσσερα FBs, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών Α έως Ε, το συνολικό ποσό του Voucher δύναται να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Για μια πολυκατοικία δύο ορόφων με πυλωτή (α’ όροφος και β’ όροφος) όπου θα τοποθετηθεί ένα BEP και δύο FBs, το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α και Β, το συνολικό ποσό επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 540 ευρώ.

Για μια μονοκατοικία – μεζονέτα δύο ορόφων (ισόγειο και α’ όροφος) όπου θα τοποθετηθεί ένα BEP χωρίς FB, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α,Γ,Δ και Ε, το συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται μπορεί να φτάσει τα 380 ευρώ.

Διαδικασία ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα

Προκειμένου ένα κτήριο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Ελέγχει από την ιστοσελίδα του Προγράμματος εάν το κτήριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Εφόσον το κτήριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης και είναι επιλέξιμο, ο Διαχειριστής μπορεί να δει τους Εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο Διαχειριστής επικοινωνεί με τον Εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτήριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον Διαχειριστή.

Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher.