Με την αγορά και νέων οικοπέδων για την ανάπτυξη κατοικιών επεκτείνει το αποτύπωμά της στον οικιστικό τομέα η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ.

Το νεότερο απόκτημά της είναι οικόπεδο επί της οδού Πόντου 41 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλ. τ.μ., στο οποίο, όπως σημειώνει η διοίκησή της ΑΕΕΑΠ με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου, θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση.

Αγοράστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από την θυγατρική της εταιρεία, Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ, έναντι τιμήματος 5,700 εκατ. ευρώ και ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε 5,778 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική για τις οικιστικές αναπτύξεις τον Ιούνιο απέκτησε επίσης οικόπεδο επί της οδού Κανάρη 7 στην περιοχή της Πεύκης, συνολικής επιφάνειας 2,1 χιλ. τ.μ. Το τίμημα για το ακίνητο αυτό ανήλθε σε 1,650 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού 107 χιλ.) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές ανερχόταν σε 1,921 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε παρουσίαση της Prodea τον περασμένο Ιούνιο η διοίκηση ανέφερε ότι αποτελεί στόχο της εταιρείας η πραγματοποίηση επενδύσεων στον οικιστικό τομέα έως και 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα 2-3 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τα ακίνητα θα αναπτυχθούν είτε προς πώληση είτε προς μίσθωση.

Το 2022 η ΑΕΕΑΠ έχει αποκτήσει οικόπεδα σε περιοχές όπως το Ελληνικό, η Νέα Ερυθραία, η Πολιτεία, η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και η Κυψέλη, καθώς και ένα υφιστάμενο, πλήρως μισθωμένο κτήριο κατοικιών στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 6μήνου που ανακοίνωσε χθες η Prodea ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 86,7 εκατ. έναντι 73,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 (αύξηση 18,0%).

Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο 2023 σε 58,9 εκατ. έναντι κερδών 45,9 εκατ. (αύξηση 28,4%) και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) σε 59,7 εκατ.  έναντι 45 εκατ. (αύξηση 32,7%).

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση την 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 2.828,9 εκατ. έναντι 2.809,1 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2022 και η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου σε 1.492,8 εκατ. ή 5,84 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.475,2 εκατ. και 5,77 ευρώ αντίστοιχα.