Συζητείται αυτήν την ώρα στη Βουλή και ψηφίζεται εντός της ημέρας υπουργική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η πίεση για παράταση, κυρίως από πλευράς λογιστών, αλλά και με βάση την πραγματικότητα, καθώς μένει πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις να υποβληθούν μέσα στις επόμενες 5 ημέρες (αρχική προθεσμία ήταν η 31η Ιουλίου) οδήγησε την κυβέρνηση να κάνει πίσω και να δεχθεί παράταση τυων δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, με την τροπολογία:

– Παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2022.

Έως την ίδια ημερομηνία (31 Αυγούστου) θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες από τις οκτώ δόσεις για την εξόφληση του φόρου.

– Η έκπτωση 3% εξακολουθεί να ισχύει για όσους καταβάλουν εφάπαξ το φόρο έως τις 31 Ιουλίου.

– Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο.

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία:

Αιτιολογική έκθεση – Στόχος ρύθμισης

Άρθρο 5:

Χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και αντίστοιχα ρυθμίζεται και η καταβολή των δόσεων.

Άρθρο 5 :

Προβλέπεται ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος έτους 2022 η 31η Αυγούστου 2023.

Η προθεσμία ισχύει για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Οι δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος είναι καταβλητέες μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Η παράταση της προθεσμίας παρέχεται προς διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Στο πλαίσιο όμως της ανάγκης επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων που δεν κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης, υποβάλλουν και καταβάλλουν εφάπαξ τον οφειλόμενο φόρο έως την αρχική προθεσμία της 31ης Ιουλίου 2023, προβλέπεται μόνο για τους φορολογουμένους αυτούς έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε:

Προτεινόμενη διάταξη :

Άρθρο 5

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

  1. Η παρ. 85 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«85. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών».

  1. Στην παρ. 86 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προστίθενται νέα εδάφια πρώτο και δεύτερο, στο προτελευταίο εδάφιο διαγράφεται η φράση «με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση», και η παρ. 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«86. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.».