Της Τέτης Ηγουμενίδη

Τις προσφορές των OTE, Tέρνα και Globitel, έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών γεφυρών στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για έργο του υπουργείου Υποδομών που θα εκτελεστεί με συμφωνίες πλαίσιο, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΕ, προϋπολογισμού 180,3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το αρχικό φυσικό αντικείμενο, πλην του δικαιώματος προαίρεσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2025.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω έργο αφορά την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών γεφυρών για τη παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας (Real Time Structural Health Monitoring – RTSHM).

Κάθε περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει και να προτεραιοποιήσει ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους τις γέφυρες αρμοδιότητάς της (περί τις 260 συνολικά) οι οποίες χρήζουν παρακολούθησης αναφορικά με την στατική τους επάρκεια, μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ (διαδίκτυο των πραγμάτων) εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών, θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

Τα συστήματα έξυπνων γεφυρών θα αποτελούνται ενδεικτικά από, κεντρικό λογισμικό καταγραφής και εκτίμησης, 520 καταγραφικούς σταθμούς με σύστημα αδιάλειπτης επικοινωνίας με την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, 3120 αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης (παραμορφωσίμετρα), 520 αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης (δονησιογράφους) 90 αισθητήρες μέτρησης της στάθμης υδάτων και 520 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Όπως σημειώνει το ΤΕΕ στην προκήρυξη του έργου η συντήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου ποσοστού των γεφυρών της χώρας υπάγεται στην αρμοδιότητα των περιφερειών. Η πλειονότητα αυτών κατασκευάστηκαν στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα γήρανσης από την έκθεσή τους σε δυσμενείς και διαβρωτικές συνθήκες. Επιπλέον οι κανονισμοί με τους οποίους σχεδιάστηκαν οι γέφυρες κατά την περίοδο αυτή, κρίνονται σήμερα παρωχημένοι καθώς δεν είχαν ιδιαίτερες προβλέψεις στην ανθεκτικότητα, την αντισεισμικότητα και τον τρόπο κατασκευής τους.