Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Της Τέτης Ηγουμενίδη


Σταματά για δεύτερη φορά την εξέλιξη του διαγωνισμού για το οδικό έργο «Επέκταση Ιονίας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ, προσφυγή τεσσάρων τεχνικών εταιρειών.

Με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ο εν λόγω διαγωνισμός ακυρώθηκε ήδη μια φορά. Η Αρχή είχε κάνει δεκτή την προσφυγή των Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ. οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι όροι που θέτει η προκήρυξη του έργου εμποδίζουν μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συγκροτήσουν κοινοπραξία, να ανταγωνιστούν τους ισχυρούς ομίλους του κλάδου.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις αρχές Μαΐου επαναπροκήρυξε το έργο, ορίζοντας ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 22η Ιουνίου.

Ωστόσο, οι ίδιες εταιρείες προσέφυγαν ξανά στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά και της νέας διακήρυξης και η νέα προσφυγή θα εκδικαστεί στις 7 Ιουλίου.  Η Αρχή αποδέχτηκε και το αίτημα αναστολής και προσωρινών μέτρων που περιλαμβάνεται στην προδικαστική προσφυγή τους και ανέστειλε την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, το 5ο Κλιμάκιο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., συνήλθε στις 6 Ιουνίου για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων, που περιλαμβάνεται στην από 30/05/2023 προδικαστική προσφυγή της ένωσης των τεσσάρων εταιρειών.

Με την προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγοντες αιτούνται να ακυρωθεί η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά» κατά το μέρος που αφορά «στις πρόσθετες απαιτήσεις και στους όρους της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ της διακήρυξης, ως και κάθε όρος που παρακωλύει την άθροιση της ελάσσονος ικανότητας και προσόντων των συμμετεχόντων σε ένωση οικονομικών φορέων».

Η προσφεύγουσα κοινοπραξία αν και αναγνωρίζει ότι η «υπό κρίση διακήρυξη φέρεται να τροποποιήθηκε, προς συμμόρφωση στην προηγούμενη απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.», πλην όμως υποστηρίζει, «ότι η διακήρυξη, και υπό την νέα μορφή της, περιλαμβάνει εσφαλμένη και δυσανάλογη μεθοδολογία προσμέτρησης της ελάσσονος εμπειρίας περισσότερων οικονομικών φορέων, ενώ επίσης επισημαίνει, ότι συντρέχει περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης της αναθέτουσας Αρχής».