Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κοινοπραξία των ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και W.A.T.T. καταλήγει η σύμβαση για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», αρχικής αξίας 54 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), μετά και την έγκρισή της, όπως και της διαγωνιστικής διαδικασίας, από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Το αντικείμενο του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αφορά στην τακτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη του συνόλου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων) Δυτικής Αττικής και τη λειτουργία και συντήρηση των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων.

Η παραπάνω κοινοπραξία είχε οριστεί προ ολίγων μηνών προσωρινός ανάδοχος και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να «πέσουν» υπογραφές καθώς ο ΕΔΣΝΑ απέστειλε και σχετική πρόσκληση προς τις δύο εταιρείες. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, πρόκειται για σύμβαση η οποία με τις βασικές εργασίες, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης (41 εκατ. ευρώ) και ρήτρες αναπροσαρμογής, θα φτάσει τα 98,38 εκατ. ευρώ για τα προσεχή 4 έτη. Ειδικότερα, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών αφορά στην τακτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη επί σαράντα οκτώ (48) μήνες με δυνατότητα προαίρεσης για άλλους σαράντα οκτώ (48) μήνες του συνόλου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας 700 μ3/ημέρα (κυβικά μέτρα/μέρα) και την επαύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αυτών σε 1.300 μ3 /ημέρα, με δυνατότητα προαίρεσης για επιπρόσθετη επαύξηση 200 μ3/ημέρα και την λειτουργία και συντήρηση των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων έως εβδομήντα δύο (72) μηνών.