Στην κοινοπραξία Hellenic Train – Damco (όμιλος Κοπελούζου) «κλείδωσε» η ανάπτυξη, μέσω σύμβασης παραχώρησης, της «Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου», μια επένδυση γνωστή και ως «Θριάσιο II». Η σύμβασης είναι εκτιμώμενης αξίας 561 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ κοντά στα 700 εκατ.) και διάρκειας 30 ετών μαζί με το διάστημα υλοποίησης τεχνικών έργων.


Το σχήμα, μετά τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού (τεχνικών – οικονομικών προσφορών, απαραίτητων δικαιολογητικών κ.α.) ορίστηκε και επίσημα ως ανάδοχος της σύμβασης. Πλέον, αναμένεται και η αποστολή των σχετικών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσει το project στον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου.

Η έκταση του ακινήτου

Επί της ουσίας, η επένδυση αγορά στην ανάπτυξη ενός μεγάλου logistics center – κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και αποθήκευσης στο Θριάσιο. Το έργο προωθείται σε ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε., σε έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε έκταση όμορη στο «Θριάσιο Ι» (εκεί την επένδυση προωθεί, με σύμβαση παραχώρησης, η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair), μία από τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Η σύμβαση παραχώρησης έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, ο χώρος αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας: α) Σιδηροδρομικό Σύστημα, β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών, γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ, δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών, ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού, στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων, ζ) Οδικό Σύστημα, η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων.