Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο
Εξωτερική όψη του βασικού κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών στον Χολαργό, όπως φαίνεται από τον δρόμο
Πηγή Εικόνας: Google Maps

Την εισαγωγή ενός προηγμένου συστήματος που θα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου όλων των τεχνικών έργων και των πόρων αυτών προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Πόρων (ΟΠΣΔΤΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», συνολικού ύψους 17,7 εκατ. ευρώ (με προαιρέσεις και ΦΠΑ).  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες από την υπογραφή της, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 6 Ιουνίου 2023.


Το σύστημα θα παρέχει σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης των έργων ακριβή και προσαρμοσμένη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εκτελούμενων εργασιών.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Πόρων, το οποίο θα παράσχει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, και συνεργασίας προσωπικού (collaboration tools) για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και πόρων και αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Το εν λόγω σύστημα θα αποτελέσει τον κύριο κόμβο πληροφόρησης και συνεργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω ειδικών λειτουργιών, προσαρμοσμένων στα στάδια της μελέτης, δημοπράτησης, ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων του Υπουργείου με ασφαλή, ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα θα επιτρέπει στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του υπουργείου:

· Να αυτοματοποιήσει την πλήρη τεκμηρίωση του κύκλου ζωής του έργου να επιταχύνει την διεκπεραίωση επιχειρησιακών διαδικασιών και να μειώσει σημαντικά το κόστος διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και υποδομών.

· Να οργανώσει τον τεράστιο όγκο σχεδίων, πιστοποιήσεων, αδειοδοτήσεων, συμβάσεων , οικονομικών και τεχνικών εγγράφων τεκμηρίωσης του κάθε έργου, σε ένα κεντρικό και ασφαλές περιβάλλον για εύκολη πρόσβαση από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό.

· Να εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές ελέγχου και έγκρισης παραδοτέων καθώς και διαχείρισης κινδύνου και να αποκτήσει πλήρη έλεγχο και εποπτεία στην πρόοδο των καθηκόντων ανά διεύθυνση, έργο ή χρήστη.

· Να αυτοματοποιήσει την επικοινωνία με εργολάβους προμηθευτές, μηχανικούς και συμβούλους μέσω ειδικής Διαδικτυακής Πύλης.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Πόρων (ΟΠΣΔΤΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα περιλαμβάνει ενσωματωμένα υποσυστήματα, όπως, μεταξύ άλλων: Στρατηγικού Σχεδιασμού Έργων (Strategic Planning), Υποσύστημα Διαχείρισης Διαγωνισμών (Tender & Bid Management), Διαχείρισης Συμβάσεων & Διαχείριση Αλλαγών (Contract & Change Management), Πρόσβασης Εργολάβων, Μελετητών και Συμβούλων (Contractor, Designer, Consultant Portal), Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management), Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management), Διαχείρισης Εγγράφων, Διαχείρισης Κόστους (Budgeting & Forecasting), Διαχείρισης Χρονοδιαγράμματος (Schedule Management), Επιχειρηματικής Ευφυίας & Στατιστικής Ανάλυσης (Business Intelligence & Analytics), Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS), Διαχείρισης Μοντέλων BIM (BIM Viewer), Διαλειτουργικότητας& Προγραμματιστικών διεπαφών (API) κ.α.