Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Ακυρώνεται ένας μεγάλος οδικός διαγωνισμός εκτιμώμενου ύψους 310 εκατ. ευρώ, για την «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα – Κακαβιά», καθώς έγινε αποδεκτή, από πλευράς της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η προδικαστική προσφυγή που είχαν υποβάλει 4 κατασκευαστικές εταιρείες, οι ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε – ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.. κατά όρων της διακήρυξης.

Ειδικότερα, η κοινοπραξία των «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε – ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε» είχε στραφεί κατά των όρων του διαγωνισμού, θεωρώντας ότι αυτοί εμποδίζουν μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συνεργαστούν, να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους ισχυρούς του κλάδου. Θυμίζουμε ότι συχνά, σε μεγάλα έργα, οι αναθέτουσες αρχές θέτουν συχνά, όπως τους επιτρ’επει ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, κριτήρια τεχνικής και οικονομικής επάρκειας, προς σκοπό διασφάλισης της ολοκλήρωσης του έργου, που ζητούν πρακτικά συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο από τεχνικές εταιρείες της ανώτατης (7ης) τάξης, αποκλείοντας ακόμη και τις κοινοπραξίες που μαζί θα μπορούσαν να «πιιάσουν» τα κριτήρια αν συνυπολογίζονταν συνολικά τα μεγέθη. Επί της ουσίας, οι προσφεύγουσες εταιρείες έθεταν θέμα ανταγωνισμού και αποκλεισμού των μικρότερων σε μέγεθος γκρουπ (π.χ. 6ης) τεχνικών εταιρειών. Η προσφυγή αυτή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, επί της ουσίας ο κυριότερος, για τον οποίο είχε μεταφερθεί η ημερομηνία υποβολής προσφορών (για τον Μάιο) καθώς εκκρεμούσε η εκδίκαση της προσφυγής και η έκδοση απόφασης από την Αρχή. Με την από 09/03/2023 υπ. αρ. 435/2023 Πράξη του Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) είχε οριστεί η εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής για τα μέσα Απριλίου.

Η απόφαση της Αρχής δικαίωσε τις τεχνικές εταιρείες και πλέον ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Η Αναθέτουσα Αρχή καλείται να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 568/2023 Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και να ενημερώσει για τις ενέργειές της.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική αφενός διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν από όλους και αλλάζει το σκηνικό αναθέσεων-διαγωνισμών δημοσίων έργων, όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και αφετέρου διότι τα έργα που επίκεινται είναι πολλά και σημαντικά.

Το συγκεκριμένο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ / ΤΜΗΜΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΚΑΒΙΑ», μήκους σχεδόν 70 χλμ., αφορά στο οδικό τμήμα του Δυτικού Άξονα (Ιόνια Οδός). Είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας το νομό Ιωαννίνων. Ο άξονας αυτός θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας. Επιπλέον ο άξονας αυτός ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη διασυνοριακή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνδέοντας τη χώρα με την Αλβανία, οπότε αποτελεί και έργο διασυνοριακής σημασίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν το υπ. Υποδομών & Μεταφορών επανέλθει άμεσα με νέα προκήρυξη και διαφορετικούς όρους.