Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την καλύτερω επίδοση στην ιστορία του από άποψη εισροής μερισμάτων στα ταμεία του πέτυχε το Υπερταμείο το 2022, φτάνοντας σε έσοδα 74,2 εκατ. ευρώ, έναντι 61,9 εκατ. το 2019 (προηγούμενο υψηλό) και 37,02 εκατ. το 2021. Σε μεγάλο βαθμό, η αύξηση των εσόδων προέρχεται από το μέρισμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ύψους 50,25 εκατ. ευρώ (το 2021 δεν είχε διανείμει για να διακρατήσει ρευστότητα λόγω πανδημίας) που αντιστάθμισε τη μείωση μερισμάτων από τις υπόλοιπες εταιρείες.

Οπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΕΣΥΠ, σε επίπεδο τέταρτου (Δ’) τριμήνου 2022 δεν έλαβε χώρα Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάποια από τις εταιρείες που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» της ΕΕΣΥΠ. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από μερίσματα ήταν σε αυτό το τρίμηνο μηδενικά, εν αντιθέσει με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 κατά το οποίο καταγράφηκαν έσοδα λόγω της απόφασης περί διανομής έκτακτου μερίσματος από τον ΟΤΕ και της πραγματοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής ΓΑΙΑΟΣΕ κατά την οποία αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων/αποτελέσματα εις νέο.

Ειδικότερα, για το σύνολο του 2022, ο ΔΑΑ εισέφερε μερίσματα 50,25 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 14,91 εκατ. ευρώ (-40% έναντι 2021, με την υποσημείωση ότι στη χρήση 2021, το ποσό μερίσματος από την ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει μέρισμα από επιστροφή κεφαλαίου η οποία λογιστικοποιήθηκε ως έσοδο, καθώς η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ είναι αναγνωρισμένη στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό), η ΕΥΑΘ 3.967.590 ευρώ, ο ΟΤΕ 2.798.922 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά έδωσαν μέσω μερισμάτων ΟΚΑΑ (1.500.000 ευρώ), ΚΑΘ (650.000 ευρώ) και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ (150.002 ευρώ).

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση  μεταξύ άλλων, το Υπερταμείο διενήργησε διαγωνισμό και προχώρησε στην επιλογή 2 Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων (Eurobank Asset Management & Iolcus-Πειραίως Asset Management) για την υλοποίηση προγραμμάτων θεσμικών επενδύσεων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Υπερταμείο λειτουργεί ως επενδυτής στη χώρα, κάτι που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της νέας του στρατηγικής για τη λειτουργία του ως το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund) της χώρας. Επίσης, επέλεξε έναν Σύμβουλο (EY), ο οποίος ξεκίνησε την καταγραφή και την αποτίμηση δείγματος πεντακοσίων (500+500) περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), σε συνεργασία κοινή ομάδα που αποτελείται από στελέχη του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ.

Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, το Υπερταμείο μέσω του Μηχανισμού Συντονισμού (Μηχανισμός Συντονισμού για τον ΟΑΣΑ ύψους €83,6 εκ. πλέον ΦΠΑ, 2022 & 2023 αντίστοιχα) και της αρμόδιας Επιτροπής, συντόνισε τη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υποδομών και ΟΑΣΑ, για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης για την ανάληψη των ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Το Υπερταμείο σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ ολοκλήρωσε την κατάρτιση μελέτης κοινωνικό – οικονομικών επιδράσεων με σκοπό την καταγραφή της συμβολής του στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Σε όρους ΑΕΠ, η συνολική επίδραση του Στρατηγικού Σχεδίου 2022-2024 που εγκρίθηκε από τον μοναδικό του μέτοχο και είναι σε εφαρμογή, υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα €2,0 δισ. το 2024 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συνεισφοράς υπολογίζεται σε 1,1% του ΑΕΠ.