Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Άκτωρ ανακήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων» το υπουργείο Υποδομών καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με έκπτωση 1,48%.

Το τελικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, όπως διαμορφώνεται με την προσφερόμενη έκπτωση, ανέρχεται σε 82.591.798,96 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στον δημόσιο αυτόν διαγωνισμό προσφορά είχε καταθέσει και η Intrakat με έκπτωση 1%.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000m3 /ημερησίως πόσιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.