Ανοίγει το δρόμο για ανάπτυξη των μικρομεσαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων η πρόσφατη απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την κατάργηση του ανεκτέλεστου ορίου εργασιών, εκτιμούν κύκλοι της αγοράς.


Μετά από προδικαστική προσφυγή ένωσης εταιρειών -που αποκλείονταν λόγω του ανεκτέλεστου ορίου να συμμετάσχουν σε έργο της περιφέρειας Ηπείρου- η ολομέλεια της ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ότι το ανεκτέλεστο όριο εργασιών «μόνο ως αρχή απόδειξης δύναται να εκληφθεί και δεν μπορεί νομίμως να επιφέρει τον αποκλεισμό υποψηφίου» διότι αντίκειται στην κοινοτική οδηγία 2014/24/ΕΚ .

Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση του κατώτατου ορίου που απόκλειε την συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών σε μικρότερα έργα, παρέμεινε το ανεκτέλεστο όριο εργασιών, ως κριτήριο για τις εταιρείες 1ης-6ης τάξης, οδηγώντας στη συγκέντρωση των έργων στις μεγαλύτερες εταιρείες 7ης τάξης που εξαιρούνται της εφαρμογής του.

Οι «αρμόδιοι»  λοιπόν  δημιούργησαν το φαινόμενο, μεγαλύτερες εταιρείες να συμμετέχουν σε μικρότερα έργα και να μην αφήνουν με το – πλασματικό κριτήριο πολλές φορές – όριο ανεκτέλεστου περιθώριο στις μικρότερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Λόγω του μεγάλου όγκου των έργων που καλούνται να εκτελέσουν αρκετές φορές χρησιμοποιούν τις μικρότερες ως υπεργολάβους χωρίς δικαίωμα να προσμετράται στην εμπειρία εκτέλεσης.

Δηλαδή ενώ κατ ́ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου οι κατασκευαστικές εταιρείες κρίνονται σε βάθος τριετίας για τον κύκλο εργασιών και την εμπειρία εκτέλεσης εμποδίζονταν στην εξέλιξή τους και με το ανεκτέλεστο.

Επιπλέον όλη αυτή η διαδικασία για τη συλλογή βεβαιώσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές, της ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ( ΙΚΑ έργου) για την υποβολή του ανεκτέλεστου συντελεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας στις υπηρεσίες και κωλυσιεργεί πολλές φορές τους διαγωνισμούς με τις ενστάσεις για την επαλήθευσή του.

Με αυτή την απόφαση δικαιώθηκαν οι επισημάνσεις φορέων για το «ελληνικό εφεύρημα» που εμπόδιζε την ανάπτυξη των μικρότερων εταιρειών 1ης έως 6ης τάξης προς όφελος των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών 7ης τάξης που εξαιρούνταν της υποχρεωσης. Το  πρώτο βήμα  έγινε από την ΕΑΔΗΣΥ όμως τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς. Ανοίγει όμως ο δρόμος για αντίστοιχες προσφυγές και ενδεχομένως όλα να κριθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με στελέχη που βρίσκονται στο χώρο των δημοσίων έργων, χρειάζονται άμεσες αποφάσεις για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της παρούσας κυβέρνησης η αναμόρφωση του ν.4412/16 και του ΠΔ 71/19. Όμως παρά τις προσπάθειες που έγιναν με τις τροποποιήσεις και κυρίως μετά τη δημοσίευση του ν.4782/21, η αγορά ακόμη περιμένει την αναμόρφωση του Π Δ 71/19 για τα μητρώα κι εξακολουθούν να δίνονται παρατάσεις στα πτυχία, εξακολουθεί να κυριαρχεί η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων .